top of page

ความแตกต่างระหว่างการทำงานกับคนที่เป็น Leader และคนที่เป็น Bossในชีวิตการทำงานนั้น เราจะได้พบกับหัวหน้าหรือผู้บริหารที่มีลักษณะการบริหารงานแตกต่างกันออกไป บางคนเป็นผู้นำ (Leader) ที่แท้จริง ในขณะที่บางคนเป็นเพียงแค่หัวหน้า (Boss) เฉย ๆ การทำงานกับคนทั้งสองแบบนี้ย่อมส่งผลต่อประสบการณ์และประสิทธิภาพในการทำงานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเข้าใจซึ่งความแตกต่างนี้จะทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การบริหารที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม


1. การสื่อสารและมอบหมายงาน

การทำงานกับ Leader นั้น เขาจะสื่อสารเป้าหมายและความคาดหวังได้อย่างชัดเจน พร้อมอธิบายเหตุผลและความสำคัญของงานที่มอบหมาย ทำให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมและเข้าใจบทบาทของตัวเองในภาพรวม ในทางตรงกันข้าม Boss มักจะสั่งงานโดยไม่อธิบายที่มาที่ไปหรือบริบท ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานเท่านั้น


2. การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

Leader ที่ดีจะคอยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ พวกเขาจะช่วยชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะของเรา ทำให้เรารู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน ในขณะที่ Boss มักจะให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่า และไม่ค่อยให้เวลาในการให้คำปรึกษาหรือพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง


3. การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน

การทำงานกับ Leader จะทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจและมีส่วนร่วมในความสำเร็จขององค์กร เพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดี รับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพ ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและอยากทุ่มเทเพื่องาน ตรงกันข้ามกับการทำงานกับ Boss ที่เน้นการควบคุมและไม่เปิดกว้างต่อข้อเสนอแนะ จะทำให้เรารู้สึกไม่มีแรงจูงใจและไม่อยากอยู่กับองค์กรในระยะยาว


4. บรรยากาศในการทำงาน

Leader ที่ดีจะสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และเปิดกว้างต่อความคิดสร้างสรรค์ เพราะเขาจะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องค่านิยม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ในทางกลับกัน การทำงานภายใต้ Boss ที่เข้มงวดและมุ่งเน้นแต่ผลงาน อาจทำให้บรรยากาศในที่ทำงานเป็นไปในทางลบ เต็มไปด้วยความกดดันและความขัดแย้ง


การเลือกที่จะทำงานกับใครนั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเสมอไป แต่เราสามารถเลือกที่จะปรับตัวและรับมือกับสไตล์การบริหารที่แตกต่างกันได้ การทำงานกับ Leader ที่แท้จริงจะช่วยให้เรามีความสุข มีแรงบันดาลใจ และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ในขณะที่การทำงานกับ Boss อาจเป็นความท้าทายและอุปสรรคในการทำงาน สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักปรับตัว สื่อสารอย่างเปิดเผย และหาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเรา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีความสุขในที่ทำงาน ไม่ว่าจะต้องเจอกับหัวหน้าแบบไหนก็ตาม

Yorumlar


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page