top of page
5759f3_49e36d25dc0a4cb4b0e83857fb1e5585~mv2_edited.jpg

Training courses.

คอร์สพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของ dots.academy
ออกแบบจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นจากหลายองค์กรและประสบการณ์ของผู้สอนในฐานะการเป็นผู้บริหาร เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันและการทำงานจริง โดยทุกคลาสจะเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นสำคัญ

Business Skills.

winning_strategy_icon.jpg

ฝึกปรือการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้แม่นยำ เพื่อจะได้สามารถกำหนดเป้าหมายของธุรกิจได้ชัดเจน ลดการสิ้นเปลืองของงบประมาณที่ใช้แล้วไม่เกิดประสิทธิภาพ เห็นแนวทางของการขยายธุรกิจ สร้างโอกาสใหม่ และการรักษาตลาดเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแรง  

ai_content_icon.jpg

AI / Content.

คอร์สต่อยอดการทำ  Content Marketing โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง AI เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการทำงานคอนเทนต์ให้เร็วขึ้น มากขึ้น เพิ่มศักยภาพการทำคอนเทนต์ให้ได้อีกหลายเท่า

cx_icon_web.jpg

เปิดมุมมองสำคัญของ Customer Experience ที่เป็นกุญแจสำคัญในการทำการตลาดยุคต่อจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องตกอยู่ในเงื่อนไขของการโฆษณาและทำราคาเพียงอย่างเดียว เพราะสามารถใช้ "ประสบการณ์" สร้างความประทับใจกับลูกค้าได้

business_goal-setting_icon.jpg

กลัดกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและตั้งเป้าหมายที่มีคุณภาพ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่หลงทิศ ทีมงานเชื่อมั่นในผู้นำจากการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปได้ และท้าทายสำหรับการพัฒนาในอนาคต

content_maskter_icon.jpg

ครบถ้วนที่สุดของการทำ Content Marketing ตั้งแต่พื้นฐานการสื่อสารสู่การประยุกต์เพื่อใช้ในการตลาดรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโน้นน้าวลูกค้าให้อยู่หมัด สื่อสารให้ตรงใจ หยิบและลำดับจุดขายในคอนเทนต์ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มโอกาสที่จะทำให้การสื่อสารได้ผลตามที่ตั้งใจไว้

AI_marketing_icon.jpg

เรียนรู้แนวคิดเพื่อนำ AI มาใช้ในการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Market research , Marketing Plan รวมทั้งสำรวจความเป็นไปได้อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ AI เข้ามาในการตลาด

insight_icon.jpg

เรียนรู้กระบวนการพัฒนา Customer Insight ที่ใช้เป็นแกนกลางหลักของการทำการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้า ออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย การคิดคอนเทนต์ให้ตรงใจ โดยเข้าใจหลักการออกแบบข้อมูล การเก็บข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ ให้ได้ Insight ที่ถูกต้อง

winning_market.jpg

Market Identification.

สำรวจความเป็นไปได้ของกลุ่มตลาดที่เหมาะสำหรับธุรกิจ เฟ้นหาและระบุตลาดที่ชัดเจนเพื่อให้ทำแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินและวิเคราะห์ตลาดเพื่อลำดับความสำคัญอย่างเป็นกลยุทธ์ สร้างกลไกการวางแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

Fusion Content Marketing.png

Workshop การเข้าใจศาสตร์ของคอนทนเต์ผ่านการถอดรหัสวิธีสร้างคอนเทนต์คุณภาพ โดยใช้หลักจิตวิทยาและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาคอนเทนต์ของตัวเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผสานกับการทำงานร่วมกับ AI ให้เกิดผลลัพธ์ืี่ยอดเยี่ยม

storytelling_icon.jpg

พัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น การนำเสนอรายงาน ไอเดียใหม่่ อัพเดทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ฟังสามารถปะติปะต่อได้อย่างเข้าใจ ไม่สับสนจนกลายเป็นปัญหาในการทำงาน

9.jpg

พัฒนาทักษะการสื่อสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็น การนำเสนอรายงาน ไอเดียใหม่่ อัพเดทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เยิ่นเย้อ เล่าเป็นเรื่องราวได้น่าสนใจ ผู้ฟังสามารถปะติปะต่อได้อย่างเข้าใจ ไม่สับสนจนกลายเป็นปัญหาในการทำงาน

Cognitive Skills.

problem_solving_icon.jpg

เรียนรู้ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ไม่แม่น ทำให้ตัดสินใจแก้ปัญหาผิด ๆ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข ปรับปรุง เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เป็นนักแก้ปัญหาที่เก่ง เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และนำไปสู่การวางแนวทางเพื่ิอแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เกิดผลได้จริง

critical_thinking.jpg

ลดปัญหาของการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากการคิดไม่รอบ มองเหตุผลและความเชื่อมโยงได้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องโหว่และจุดบอดต่าง ๆ ที่อาจจะมองข้ามได้ โดยการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จะให้เครื่องมือช่วยในการทบทวนความคิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับการจับทางของข้อโต้แย้งต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล

master_thinking_icon.jpg

เข้าใจและติดอาวุธในการคิดแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะการคิดรอบด้านให้กับคนที่ขึ้นมาเป็นผู้นำ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิดรอบคอบ การตัดสินใจ การคิดเป็นระบบ ฯลฯ เพื่อใช้ในการนำความคิดผู้อื่น แลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

creative_thinking_icon.jpg

ปลดล็อคทักษะการคิดแบบสร้างสรรค์ ให้คุณสามารถพาตัวเองออกนอกกรอบความคิดแบบเดิม ๆ สามารถหาไอเดียใหม่ได้เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาให้ดีขึ้น สามารถกลายเป็นผู้ที่ชำนาญในการหาความคิดที่แปลกใหม่ สร้างความแตกต่างในการทำงาน

analytical_icon.jpg

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานสำคัญอย่าง Data Driven Marketing หรือใช้ในการวิเคราะห์เรื่องสำคัญต่าง ๆ ในการทำงานเช่นประเมินผลแคมเปญ การตัดสินใจสำคัญในการทำงานอย่างการสัมภาษณ์พนักงาน การเลือกมอบหมายงานของหัวหน้า ฯลฯ

six_thinking_hats_icon.jpg

เครื่องมือการคิดที่จะช่วยในการบริหารจัดการความคิดของคุณให้เป็นระบบ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาอันสั้น ช่วยให้การสื่อสารชัดเจน กระชับ และตรงประเด็นอันเนื่องมาจากการคิดที่ถี่ถ้วนและจัดระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

People Skills.

team_management_icon.jpg

การใช้ทฤษฎีบุคลิกภาพระดับสากลอย่าง MBTI ในการเข้าใจการทำงานของทีมเพื่อสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ได้ผล

personality_code_icon.jpg

เข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีบุคลิกภาพ 16 แบบที่สามารถทำให้เราเข้าใจความแตกต่างและความหลากหลายของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม แนวคิด การมองโลก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

Courses on demand.

นอกจากคอร์สพื้นฐานแล้ว ทาง dots academy ยังสามารถร่วมออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับทางองค์กรโดยนำโมดูลหรือเนื้อหาสำคัญมาใช้พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม ตอบโจทย์กับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละองค์กร เช่น

  • Systematic Thinking​

  • Design Thinking

  • Creative Thinking

  • Leadership

  • Data Drive Marketing / Data Strategy

  • Effective Communication

  • ฯลฯ

องค์กรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @dots หรือโทร 084-6179999

bottom of page