top of page

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Collaboration


collaboration

การทำงานร่วมกัน (Collaboration) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ผลผลิต และการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจผิดทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันซึ่งอาจขัดขวางประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันด้วยเช่นกัน


การทำงานร่วมกันต้องเกิดฉันทามติ:

ความเข้าใจผิดประการหนึ่งคือการทำงานร่วมกันต้องการให้ทุกคนเห็นด้วยกับทุกการตัดสินใจ ในความเป็นจริง การทำงานร่วมกันคือการใช้ประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ และการเข้าถึงความเข้าใจร่วมกัน แม้ว่าฉันทามติที่สมบูรณ์จะไม่สามารถทำได้เสมอไป


การทำงานร่วมกันทำให้กระบวนการตัดสินใจช้าลง:

บางคนเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของคนหลายคนในการตัดสินใจอาจนำไปสู่ความล่าช้า แม้ว่าการทำงานร่วมกันอาจต้องใช้เวลามากขึ้น กาแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายมักส่งผลให้มีการตัดสินใจที่มีข้อมูลรอบด้านดีขึ้นและสมาชิกในทีมมีเข้าอกเข้าใจมากขึ้น


การทำงานร่วมกันเท่ากับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน:

เป็นความเข้าใจผิดทั่วไปว่าการทำงานร่วมกันหมายความว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ในความเป็นจริง การทำงานร่วมกันตระหนักว่าแต่ละคนมีจุดแข็ง ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน และการมีส่วนร่วมของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับงานหรือโครงการ


การทำงานร่วมกันสามารถเกิดขึ้นได้เอง:

การทำงานร่วมกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเองเพียงอย่างเดียว การทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างตั้งใจ การสื่อสารที่ชัดเจน และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมมีความสอดคล้องกันและทำงานเพื่อจุดประสงค์ร่วมกัน


การทำงานร่วมกันทำให้ไม่เกิดความรับผิดชอบส่วนบุคคล:

การทำงานร่วมกันไม่ได้ทำให้คนไม่ต้องรับผิดชอบส่วนบุคคล ในขณะที่การทำงานร่วมกันเน้นย้ำการทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของแต่ละคน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมได้ดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วน


การทำงานร่วมกันสอดคล้องกันเสมอ:

การทำงานร่วมกันไม่ได้หมายความว่าจะราบรื่นหรือมีความสามัคคีกันอย่างสมบูรณ์เสมอไป ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้ แต่เป็นโอกาสในการเติบโตและค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาความขัดแย้งและส่งเสริมวัฒนธรรมของการสื่อสารแบบเปิด การทำงานร่วมกันสามารถเติบโตได้แม้ท่ามกลางความไม่ลงรอยกัน


ด้วยการจัดการกับความเข้าใจผิดเหล่านี้และส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน องค์กรสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ควบคุมศักยภาพของการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ การสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพและยอมรับการทำงานร่วมกันเป็นลักษณะพื้นฐานของงานสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรม ปรับปรุงทีม และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page