top of page

การใช้พลังของ Workshop เพื่อการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบการพัฒนาฯ จะต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์จากวิธีการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถ องค์กรหลายแห่งมักใช้การบรรยายเป็นรูปแบบหลักในการฝึกอบรม อย่างไรก็ตาม ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมักเรียกร้องให้มีแนวทางการฝึกอบรมแบบอินเทอร์แอกทีฟที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น นั่นทำให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กลายเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ


การฝึกอบรมแบบ Workshop นั้นจะให้ประสบการณ์กับผู้เรียนไปไกลกว่าการถ่ายทอดความรู้แบบทางเดียวตามแบบฉบับของการบรรยาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น กระตุ้นการคิดเชิงวิพากษ์ และส่งเสริมทักษะการปฏิบัติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถเปลี่ยนผู้ฟังเฉย ๆ ให้เป็นผู้เรียนและผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้น


สภาพแวดล้อมการเรียนรู้


การเรียนรู้แบบ Workshop จะเป็นการการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมโดยตรงในกระบวนการเรียนรู้ วิธีการนี้นำไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะใช้แนวคิดและทักษะแบบเรียลไทม์ นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและความจำระยะยาว


การแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์


การเรียนรู้แบบ Workshop มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแก้ปัญหาที่จำลองความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง กิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ คิดวิเคราะห์ และกำหนดวิธีแก้ปัญหา สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหา แต่ยังปลูกฝังความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจในชีวิตจริง


การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร


การเรียนรู้แบบ Workshop มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมกลุ่มที่ต้องการความร่วมมือและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้เข้าร่วม ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญมากขึ้นในสถานที่ทำงานปัจจุบัน ซึ่งการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันมักจะขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กรได้


การได้รับข้อเสนอแนะ คำแนะนำแบบทันที


การเรียนรู้แบบ Workshop เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อเสนอแนะทันที ผู้ฝึกสอนสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดหรือข้อผิดพลาดได้ทันที ทำให้สามารถเรียนรู้ซ้ำได้ คำแนะนำตามเวลาจริงนี้ช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของการฝึกอบรมให้ดียิ่งขึ้น


เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์เหล่านี้ เป็นที่ชัดเจนว่าการเรียนรู้แบบ Workshop นั้นเป็นทางเลือกที่ดีมากในการพัฒนาบุคลากร การเปลี่ยนจากการฝึกอบรมแบบบรรยายเป็นการทำ Workshop นั้นจะสามารถทำให้การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของคนในองค์กรสามารถได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นได้ และทำให้การพัฒนาบุคลากรนั้นเห็นผลลัพธ์ที่ดี ส่งผลกับธุรกิจขององค์กรในลำดับต่อไป

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page