top of page

Marketing Mix คืออะไร ?


Marketing Mix

Marketing Mix หรือที่เรียกกันว่า 4P's ของการตลาดเป็นแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจ ได้รับการนำเสนอโดยนักการตลาด E. Jerome McCarthy ในปี พ.ศ. 2500 กรอบงาน Marketing Mix ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 อย่าง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ที่ตั้ง (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) การเข้าใจและการจัดการส่วนประกอบเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อความสำเร็จและการแข่งขันในตลาดของธุรกิจ


1. ผลิตภัณฑ์ (Product):

ในใจความของ Marketing Mix คือ "ผลิตภัณฑ์" คือสิ่งที่เสนอให้กับลูกค้าเป็นทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์รวมถึงสินค้าสิ่งของ บริการ หรือความคิด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจต้องพิจารณาเรื่องราคา คุณสมบัติ การออกแบบ คุณภาพ การติดตั้งแบรนด์ และการบรรจุหีบห่อ การเข้าใจความต้องการและความชื่นชอบของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดและเด่นชัดจากคู่แข่ง


2. ราคา (Price):

ส่วนประกอบ "ราคา" ของ Marketing Mix เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ลูกค้าพร้อมจ่ายสำหรับสินค้าหรือบริการ การกำหนดราคาที่ถูกต้องมีความสำคัญเพราะมีผลต่อรายได้และกำไรของบริษัทโดยตรง กลยุทธ์ราคาสามารถแตกต่างกันไป และธุรกิจต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ต้นทุนการผลิต ความแข็งแกร่งของตลาด ความต้องการของตลาด และความคาดหวังของลูกค้า การตัดสินใจเรื่องราคายังสามารถมีผลต่อคุณภาพที่ลูกค้ารู้สึกต่อสินค้าด้วย เพราะฉะนั้นการหาสมดุลในการกำหนดราคามีความสำคัญ


3. ที่ตั้ง (Place):

"ที่ตั้ง" หมายถึงการกระจายและการเปิดให้มีสินค้าถึงกับลูกค้าเป้าหมาย การตัดสินใจเรื่องที่ตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สินค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ธุรกิจต้องเลือกว่าจะขายโดยตรงให้กับผู้บริโภค ผ่านเว็บไซต์หรือออนไลน์ หรือใช้ตัวแทนจำหน่าย เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก หรือตัวแทนจำหน่าย ความเป็นที่ตั้งเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการให้สินค้าถึงลูกค้าในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม


4. การส่งเสริมการขาย (Promotion):

ส่วนประกอบ "การส่งเสริมการขาย" เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้งหมดที่สื่อความคุ้มค่าของสินค้าและเชื่อมโยงกับลูกค้าให้สั่งซื้อสินค้า เช่น การโฆษณา โปรโมชั่นการขาย ประชาสัมพันธ์ การขายส่วนตัว และกิจกรรมการตลาดดิจิทัล การส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสร้างความตระหนัก สร้างตัวตนแบรนด์ และส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและการเลือกช่องทางการส่งเสริมเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมแคมเปญการตลาดที่มีผลกระทบมากที่สุด


การต่อยอดของ Marketing Mix:

เมื่อผ่านไปมากขึ้น Marketing Mix ได้พัฒนาขึ้น โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการ และมีการเพิ่มส่วนประกอบเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง:


5. บุคคล (People):

สำหรับธุรกิจที่ให้บริการ "บุคคล" หมายถึงพนักงานและบุคลากรที่สัมผัสลูกค้าโดยตรง การให้บริการที่ดีต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่ให้บริการและการมีพนักงานที่มีความรู้ มีแรงบันดาลใจ และให้ความสำคัญในเรื่องของลูกค้าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความพอใจและความภักดีของลูกค้า


6. กระบวนการ (Process):

"กระบวนการ" เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและระบบที่ใช้ในการให้บริการหรือสร้างและกระจายสินค้า การมีกระบวนการที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการที่น่าพอใจต่อลูกค้า


7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence):

สำหรับธุรกิจที่ให้บริการ "หลักฐานทางกายภาพ" เกี่ยวข้องกับด้านที่สามารถเห็นหรือพบเจอในระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้า เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ อุปกรณ์ หรือวัตถุจริงที่ให้ไว้ให้กับลูกค้า


สรุป:

Marketing Mix เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยธุรกิจสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จและนำคุณค่าถึงกับลูกค้าเป้าหมาย ส่วนเสริมของบุคคล กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพสำหรับธุรกิจที่ให้บริการยังช่วยให้เกิดการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นอย่างดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า

Σχόλια


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page