top of page

Feedback Gap: สิ่งที่คนเป็นหัวหน้างานต้องตระหนักอยู่เสมอช่องว่างความคิดเห็น (Feedback Gap) คือความแตกต่างระหว่างปริมาณความคิดเห็นที่ผู้คนต้องการและปริมาณความคิดเห็นที่ได้รับจริง ซช่องว่างความคิดเห็นอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ผู้จัดการและครูอาจไม่เต็มใจที่จะให้ความคิดเห็น โดยเฉพาะความคิดเห็นเชิงลบ

 • พนักงานและอาจไม่เต็มใจที่จะขอความคิดเห็น

 • อาจมีอุปสรรคด้านการสื่อสารที่ทำให้การให้และรับความคิดเห็นเป็นไปอย่างยากลำบาก

 • ความคิดเห็นอาจให้ในลักษณะที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสร้างสรรค์

ช่องว่างความคิดเห็นอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และความพึงพอใจในการทำงาน เมื่อผู้คนไม่ได้รับความคิดเห็น พวกเขาอาจไม่ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน และพวกเขาอาจไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของตนได้ พวกเขาอาจรู้สึกถูกประเมินค่าต่ำและไม่ได้รับค่าตอบแทน และนั่นทำให้หัวหน้าทีมและผู้บริหารจำเป็นต้องหมั่นสำรวจว่าเกิด Feedback Gap ในทีมอยู่หรือไม่ ? และจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง Feedback Gap ได้อย่างไร


การแก้ปัญหาเรื่อง Feedback Gap

เมื่อพูดถึงการแก้ปัญหาเรื่อง Feedback Gap นั้น ก็จำเป็นต้องเป็นการแก้ปัญหาไปทั้งผู้ให้ความเห็นและผู้รับความเห็น เพราะอย่างที่อธิบายไปข้างต้นว่า Feeback Gap อาจจะเกิดขึ้นจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งสองเลยก็ได้ และนั่นทำให้ต้องมีการปรับวิธีการให้ความเห็นเช่น

 • ผู้จัดการและครูควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการให้และรับความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • พนักงานและนักเรียนควรได้รับการสนับสนุนให้ขอความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นควรให้ในเวลาที่เหมาะสมและในลักษณะที่สร้างสรรค์

 • ความคิดเห็นควรมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าลักษณะบุคลิกภาพ

สิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ให้ความคิดเห็น:

 • ระบุและมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

 • ให้ความคิดเห็นในเวลาที่เหมาะสมให้เร็วที่สุดหลังเหตุการณ์

 • สร้างสรรค์และเสนอคำแนะนำสำหรับการปรับปรุง

 • ให้ความเคารพและหลีกเลี่ยงการโจมตีส่วนบุคคล

สิ่งที่ควรทำสำหรับผู้รับความคิดเห็น:

 • เปิดกว้างรับความคิดเห็นและเต็มใจที่จะฟัง

 • ถามคำถามเพื่อชี้แจงเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจความคิดเห็น

 • พิจารณาความคิดเห็นอย่างรอบคอบและคิดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุง

 • ขอบคุณคนที่ให้ความคิดเห็น

ด้วยการปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้ เราสามารถช่วยปิดช่องว่างความคิดเห็นและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและการเรียนรู้เชิงบวกและสร้างสรรค์ได้

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page