top of page

Customer Insights Strategy: ใช้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจทางการตลาดในโลกของการตลาดยุคใหม่ การมี Customer Insights Strategy ที่แข็งแกร่ง ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด โดย Customer Insights Strategy คือการนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) มาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจทางการตลาด เพื่อสร้างแคมเปญหรือแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


ขั้นตอนในการสร้าง Customer Insights Strategy ที่ดี มีดังนี้


1. กำหนดเป้าหมายทางการตลาดและทิศทางกลยุทธ์

ในการสร้าง Customer Insights Strategy จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือ ต้องกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและทิศทางของแบรนด์ให้ชัดเจนก่อน ว่าต้องการบรรลุอะไร เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างการรับรู้ หรือเสริมภาพลักษณ์ เป็นต้น จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์การตลาดหลักๆ ที่จะใช้ในการไปสู่เป้าหมาย


2. ระบุ Customer Insight ที่ต้องการ

เมื่อทราบเป้าหมายและกลยุทธ์แล้ว ให้วิเคราะห์ว่าเราต้องการ Insight หรือข้อมูลเชิงลึกแบบใด จึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายนั้นๆ เช่น

  • ถ้าต้องการเพิ่มยอดขาย อาจต้องการ Insight เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ แรงจูงใจในการเลือกแบรนด์ ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

  • ถ้าต้องการสร้างแคมเปญที่โดนใจ อาจต้อง Insight ด้านความชอบ ความสนใจ Pain Point ของกลุ่มเป้าหมาย


3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลังจากระบุ Insight ที่ต้องการแล้ว จึงเริ่มออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่จะนำไปสู่ Insight เหล่านั้น ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ เช่นการสำรวจ สัมภาษณ์เชิงลึก หรือข้อมูลทุติยภูมิ เช่น รายงานวิจัยตลาด ข้อมูลโซเชียลมีเดีย โดยพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละวิธี ความคุ้มค่า ความน่าเชื่อถือของข้อมูล และระยะเวลาดำเนินการ


4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหา Insight

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนสำคัญของ Customer Insights Strategy คือการวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้ง เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงและความหมายที่แฝงอยู่ในพฤติกรรมของผู้บริโภค อาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เพื่อให้ได้ Insight ที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้จริง


5. ประยุกต์ Insight ในการออกแบบกลยุทธ์

Insight ที่ค้นพบจะถูกนำมาเป็นแกนหลักในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เช่น การออกแบบสินค้าและบริการ การสร้างสาร โฆษณา และช่องทางสื่อสาร การปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า การกำหนดกลยุทธ์ราคา ฯลฯ ซึ่งเป็นหัวใจของ Customer Insights Strategy ที่จะส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ทางการตลาดที่ต้องการ


6. ทดสอบ วัดผล และปรับปรุง

ขั้นตอนสุดท้ายของ Customer Insights Strategy คือการนำกลยุทธ์ที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Insight ไปทดลองใช้จริง มีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความคุ้มค่า ประสิทธิผล แล้วนำข้อมูลย้อนกลับมาปรับแต่ง พัฒนากลยุทธ์ให้มีความแม่นยำและตรงกับลูกค้ามากขึ้นไปอีก ซึ่งจะเป็นการสร้างวงจรการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


การมี Customer Insights Strategy ที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้แบรนด์สามารถวางแผนการตลาดบนพื้นฐานของความเข้าใจลูกค้าอย่างถ่องแท้ สร้างกลยุทธ์ที่โดนใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการแข่งขันในโลกการตลาดยุคใหม่ Customer Insights Strategy จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดไม่ควรมองข้าม หากต้องการประสบความสำเร็จในระยะยาว

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page