top of page

Art of Segmentation: เทคนิคแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น


segmentation

การทำ Segmentation (แบ่งกล่มเป้าหมาย) นั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการวางกลยุทธ์ธุรกิจ เพราะธุรกิจคงไร้ทิศทางหากไม่สามารถบอกได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจคือใคร เช่นเดียวกับที่การทำ Segmentation ก็จะมีหลายระดับ หาก Segmentation ได้ดีก็จะช่วยทำให้การวางกลยุทธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสิ้นเปลืองของการตลาด และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าเดิม นั่นทำให้ Segmentation เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่นักการตลาดควรจะฝึกฝนให้แม่นยำ โดยการทำ Segmentation ให้มีประสิทธิภาพนั้นสามารถเริ่มต้นได้ผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้

  1. การมีเป้าหมายที่ชัดเจนของการทำ Segmentation

  2. การใช้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาช่วยเสริมการทำ Segmentation

  3. การพยายามทำ Segmentation ให้มากกว่า Demographic พื้นฐาน

  4. การจัดเรียงลำดับของ Segment ที่เกิดขึ้นจาก Segmenation

  5. การสร้าง Target Persona

ชัดเจนในเป้าหมายของการทำ Segmentation

การทำ Segmentation นั้นทำได้หลายวิธี แต่การจะบอกว่าวิธีไหนดีที่สุดนั้นก็ต้องตั้งต้นมาเสียก่อนว่าเรากำลังทำ Segmentation เพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะไปใช้ประโยชน์อะไร เช่นแบ่งกลุ่มเพื่อทำแคมเปญเพิ่มยอดขาย แบ่งกลุ่มเพื่อสร้าง Engagement ให้มากขึ้น หรือ การแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งการแบ่งกลุ่มเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันก็จะกำหนดเงื่อนไขในการแบ่งที่ไม่เหมือนกัน นำมาซึ่งผลลัพธ์ของกลุ่มที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไป ผู้ที่จะฝึกฝนการทำ Segmenation ที่ดีก็ควรจะเข้าใจในเป้าหมายของการแบ่งกลุ่มนี้ให้เคลียร์เสียก่อน


การใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาเสริมในการทำ Segmentation

การที่ธุรกิจมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น Customer Insights, Platform Data, Usage Data ก็จะทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่มากขึ้นกับการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ฉะนั้นองค์กรที่อยากทำ Segmentation ให้ดีก็จะมีการวางรากฐานการเก็บข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อทำให้นักกลยุทธ์สามารถใช้เป็นแนวทางในการแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ได้แม่นยำขึ้น เช่นการแบ่งกลุ่มตามอายุการใช้งาน หรือการแบ่งกลุ่มตามประเภทสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น


มอง Segmentation ให้มากกว่า Demographic

การทำ Segmentation ที่นักการตลาดคุ้นเคย คือการใช้ Demographic อย่างเช่นเพศ อายุ รายได้ ถิ่นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขการเก็บข้อมูลในอดีต แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เห็นเก็บข้อมูลได้มิติที่มากขึ้น สามารถจัดการกับข้อมูลได้ดีขึ้น และนั่นเปิดโอกาสให้นักการตลาดสามารถมองเห็นการทำ Segmentation ในขั้นที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งตามความสนใจ พฤติกรรม ลำดับขั้นของการซื้อสินค้า ฯลฯ ซึ่งการทำ Segmentation ในลักษณะนี้จะเอื้อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นด้วยนั่นเอง


การเรียงลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่เกิดจาก Segmentation

เมื่อเราสามารถแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากขึ้น ก็ทำให้เ้รามีตัวเลือกที่มากขึ้นเพื่อประยุกต์และออกแบบแผนการตลาดได้มากกว่าเดิม ซึ่งนั่นจะนำมาสู่ขั้นตอนที่นักการตลาดต้องรู้จักการวางแผนและลำดับความสำคัญว่าจะให้ธุรกิจโฟกัสไปยังกลุ่มเป้าหมายใด


การสร้าง Target Persona

เพื่อให้การแบ่งกลุ่มเป้าหมายจกา Segmentation มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในสิ่งที่นักการตลาดหลายคนทำคือการกำหนด Target Persona สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งการสร้างความชัดเจนนี้จะยิ่งทำให้ทีมการตลาดสามารถเกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวทางที่ชัดเจนขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ


ที่สรุปมาข้างต้นนี้คือส่วนหนึ่งของแนวทางในการทำ Segmentation ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายคร่าว ๆ หรือคลุมเครือจนทำให้มีโอกาสที่ธุรกิจจะเกิดความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองจากความไม่ชัดเจนตรงนี้นั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page