top of page

ฟื้นฟู Innovation Culture เพื่อสร้างความคล่องตัวทางธุรกิจหลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่กลับพบปัญหาว่า Innovation Culture กลับล้มเหลวในหลายองค์กร เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้


1. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง

การสร้าง Innovation Culture จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง ในการจัดสรรทรัพยากรและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองแนวคิดใหม่ๆ แต่หากผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญ วัฒนธรรมนวัตกรรมก็ยากที่จะเกิดขึ้นและยั่งยืนในองค์กร

2. ระบบการบริหารจัดการที่ไม่เอื้อต่อนวัตกรรม

กระบวนการทำงานที่เน้นการควบคุมและความเคร่งครัดจะสกัดกั้นการเกิดนวัตกรรม องค์กรต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการทดลองแนวคิดใหม่ๆ

3. ขาดทักษะและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม

การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรม

4. ไม่สร้างแรงจูงใจและการยอมรับ

การให้รางวัลและการยกย่องพนักงานที่สร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้พนักงานกล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

5. ไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมเกิดจากการทดลองและการเรียนรู้จากการล้มเหลว องค์กรต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในอนาคต


ดังนั้น การฟื้นฟู Innovation Culture ด้วยการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม โครงสร้าง และระบบการบริหารจัดการ จะช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page