top of page

ทำไม Manager หลายคนถึงไม่สามารถสอนงานผู้อื่นได้การสอนงานเป็นทักษะสำคัญที่ Manager ทุกคนควรมี เพราะนอกจากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกน้องแล้ว ยังช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอีกด้วย แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า Manager จำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถสอนงานลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้


1. ขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้องาน Manager

บางคนอาจได้เลื่อนตำแหน่งมาจากความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ แต่อาจจะขาดความเข้าใจลึกซึ้งในเนื้องานที่ทำ จึงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ลูกน้องได้ดีพอ


2. Manager ไม่เข้าใจวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

การสอนไม่ใช่แค่การบอกให้ทำตามเท่านั้น แต่ต้องอธิบายหลักการ ยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติ ให้ลูกน้องได้ฝึกทำ รวมถึงให้ feedback เพื่อแก้ไขปรับปรุง ซึ่ง Manager หลายคนอาจไม่เข้าใจหรือไม่ได้ใช้วิธีการเหล่านี้


3. Manager ไม่มีเวลาสอนงาน

Manager มักมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ทำให้แบ่งเวลามาสอนงานไม่เพียงพอ หรือสอนแบบรีบเร่งเพื่อให้ผ่านๆ ไป ทำให้ลูกน้องไม่ได้เรียนรู้เท่าที่ควร


4. Manager มุ่งเน้นแต่ผลงานมากกว่าการพัฒนาคน

Manager บางคนอาจคิดว่าการสอนงานเป็นเรื่องเสียเวลา ขอแค่สั่งงานให้ลูกน้องทำตามก็พอ โดยไม่คำนึงว่าการสอนงานจะช่วยพัฒนาศักยภาพของลูกน้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลงานในระยะยาว


5. Manager ไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง

การสอนงานที่ดีควรเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น ซักถาม หรือเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ แต่ Manager บางคนอาจคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้า จึงต้องเป็นฝ่ายสั่งการอย่างเดียว ไม่ยอมรับฟังความเห็นของลูกน้อง


การสอนงานเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความพยายามฝึกฝน Manager ที่ดีควรหมั่นพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งในเนื้องานและวิธีการสอน แบ่งเวลาให้ลูกน้องอย่างเพียงพอ รวมถึงเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากลูกน้อง ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ สุดท้ายเป้าหมายของการสอนงานคือการช่วยให้ลูกน้องทำงานได้ดีขึ้นและเติบโตในสายงาน ไม่ใช่การตำหนิหรือสั่งการให้ทำงานแบบผิดๆ ถูกๆ เพียงอย่างเดียว การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงบวก ให้โอกาสลูกน้องในการเรียนรู้และปรับปรุง ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ Manager ทุกคนควรตระหนักถึงครับ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page