top of page

การหาค่านิยม / คุณค่า (Values) ของตัวคุณค่านิยมหลักของคุณคือเข็มทิศที่กำหนดตัวตนเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวคุณใช้ชีวิต เดินทาง และตัดสินใจต่าง ๆ การรู้จักคุณค่าของตัวเองจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้แต่ละบุคคลก้าวผ่านและเติบโตขึ้นด้วยความชัดเจน ความสอดคล้องกันระหว่างค่านิยมกับวิถีชีวิตจะช่วยทำให้เราเกิดความพึงพอใจ มีความสุขซึ่งต่างจากการที่ค่านิยมกับวิถีชีวิตไม่สอดคล้องกันนั้น อาจจะได้ผลลัพธ์แต่ไม่สามารถนำมาสู่ความสุขได้


ค่านิยม / คุณค่า (Values) คืออะไร ?

หากจะอธิบายเรื่องของค่านิยมโดยย่อแล้วนั้น ก็คือหลักการพื้นฐานที่เป็นกรอบสำหรับการจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต่าง ๆ เช่นเราให้ค่านิยมกับเรื่องการเรียนรู้มากกว่าความสำเร็จ ทำให้เรามองว่าการทำงานนั้นแม้อาจจะล้มเหลวผิดพลาด แต่ถ้าเราได้เรียนรู้ก็จะถือว่าเราได้คุณค่าสำคัญไป ผิดกับงานที่อาจจะสำเร็จแต่ไม่ได้เกิดการเรียนรู้ก็จะมีความสำคัญที่น้อยกว่า เป็นต้น


ค่านิยมนี้หากสอดคล้องกับการกระทำของคุณก็จะทำให้เกิดความสุข เกิดความพึงพอใจ แต่ถ้าหากไม่ในทางเดียวกันก็อาจจะเกิดความอึดอัด ไม่พอใจ หรือกลายเป็นความทุกข์ได้ นั่นทำให้จำเป็นที่เราควรจะรู้จักค่านิยมสำคัญของตัวเองและเดินชีวิตไปตามค่านิยมดังกล่าว


ค่านิยมกับการตัดสินใจ

เรื่องของค่านิยมนี้ถูกพูดถึงและให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาทักษะเรื่องการตัดสินใจ (Decision Making) เพราะการตัดสินใจที่แม่นยำนั้นเกิดจากผู้ตัดสินใจมีความชัดเจนในเรื่องค่านิยมและคุณค่าสำคัญที่จะนำมาใช้ตัดสินใจต่าง ๆ เช่น

 • เราควรจะเลือกรับข้อเสนอนี้หรือไม่ ?

 • เราควรจะทำกิจกรรมนี้หรือไม่?

 • เราควรจะทำธุรกิจแบบนี้หรือไม่ ?

ดังนั้น การให้เวลากับการทำความเข้าใจค่านิยมของคุณสามารถปูทางไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมสอดคล้องกับแรงบันดาลใจของคุณ


ค่านิยมเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?

ค่านิยมมีความมั่นคงในตัวเอง กล่าวคือคุณค่าในเรื่องนั้นไม่ได้เปลี่ยน หลักการในการประเมินค่านั้นไม่ได้เปลี่ยน แต่เมื่อชีวิตดำเนินไป ค่านิยมของคุณอาจพัฒนาขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่นในช่วงต้นของอาชีพการงานของคุณ ความสำเร็จอาจเทียบได้กับผลประโยชน์ทางการเงินและสถานะทางสังคม แต่หลังจากเริ่มสร้างครอบครัว ลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนไปสู่การบรรลุความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน


เมื่อวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จหรือการใช้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไป ค่านิยมของคุณก็เปลี่ยนไปเช่นกัน ดังนั้น การบ่มเพาะความสัมพันธ์กับค่านิยมของคุณจึงเป็นการเดินทางที่ต่อเนื่อง การพิจารณาอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เรารู้ว่าค่านิยมที่เรายึดถืออยู่นั้นยังเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทใจปัจจุบันหรือไม่


การค้นหาค่านิยมหลักของคุณ

เพื่อให้เข้าใจค่านิยมสำคัญของตัวคุณ นี่คือขั้นตอนสำคัญ ๆ ที่จะช่วยเผยค่านิยมสำคัญที่คุณยึดถือไว้


ขั้นตอนที่ 1: สำรวจเวลาที่เรามีความสุข

หนี่งในกลไกพื้นฐานของการหาค่านิยม คือการดูว่าปรกติแล้วคุณมีความสุขและสบายใจกับเรื่องอะไร ช่วงเวลาใดบ้าง โดยพิจารณาว่า

 • ช่วงเวลานั้นคุณทำอะไร ?

 • ช่วงเวลานั้นคุณอยู่กับใคร ?

 • คุณมีความสุขกับอะไร ?

ขั้นตอนที่ 2: สำรวจเวลาที่เรามีความภูมิใจ

ลองสำรวจต่อไปว่าเหตุการณ์หรือช่วงเวลาใดที่เรามีความภูมิใจ

 • คุณภูมิใจกับอะไร ?

 • ทำไมคุณถึงภูมิใจ ?

 • มีใครแบ่งปันความภูมิใจนี้กับคุณด้วย ?

 • อะไรช่วยทำให้คุณภูมิใจ ?

ขั้นตอนที่ 3: สำรวจในเวลาที่เรารู้สึกเติมเต็มและพึงพอใจ

 • ความต้องการอะไรที่ถูกเติมเต็ม ?

 • ความต้องการนั้นมีความหมายอะไรกับคุณ ?

 • มีปัจจัยอะไรที่มีผลกับความรู้สึกของคุณ

กลั่นกรองประสบการณ์ดังกล่าวแล้วลองระบุค่านิยมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วระบุค่านิยมสำคัญโดยเรียงลำดับของคุณ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page