top of page

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) วิเคราะห์ตลาดให้ตรงกลุมเป้าหมาย


Marketing Strategy

กลยุทธ์การตลาด การทำ Marketing Strategy เป็นแผนที่รวมถึงวิธีและแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นในเรื่องของการสร้างความแตกต่าง ความน่าสนใจ และความคุ้มค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร


การทำกลยุทธ์การตลาดที่ดีควรมีขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาด การวางกลยุทธ์ในการตลาด และการประมาณผลที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตามผลและปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายในธุรกิจขององค์กร


กลยุทธ์การตลาดสามารถเป็นแบบย่อยหรือแบบรวมทั้งกลยุทธ์ทางผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางราคา กลยุทธ์ทางสื่อ กลยุทธ์ทางการกระจายสินค้า และกลยุทธ์ทางการสร้างความตั้งใจของลูกค้า กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยกำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนการตลาดขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย


ความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) กับแผนการตลาด (Marketing Plan)

ความแตกต่างระหว่างกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) กับแผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นสิ่งที่สำคัญและควรเข้าใจในการบริหารการตลาดขององค์กร เนื่องจากมีบทบาทและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน


กลยุทธ์การตลาดเป็นเส้นทางหรือแผนที่ในการใช้ทรัพยากรทางการตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายทางการตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ตลาดเพื่อกำหนดแผนที่จะดำเนินการในการสร้างและจัดการกับการตลาดในแต่ละช่วงเวลา


และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการตลาด และให้ขั้นตอนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการ เพื่อสามารถวัดผลและปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังค่อยๆ ตามหาโอกาสในตลาด วิเคราะห์ความเสียเปลี่ยนของตลาด ทำความเข้าใจกับคู่แข่งและตำแหน่งการแข่งขัน พยายามค้นหาจุดเด่นและจุดอ่อน และนำสิ่งที่ค้นพบมาพัฒนาให้กลยุทธ์การตลาดขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในตลาด


และในขณะเดียวกัน เรามักพบคำว่า "แผนการตลาด" (Marketing Plan) ซึ่งเป็นการบอกถึงขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการดำเนินการตลาด เป็นแผนที่บอกถึงการนำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์กร โดยการทำแผนการตลาดจะเน้นในเรื่องของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการตลาด วิธีการดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา


ขั้นตอนในการทำกลยุทธ์การตลาด:

  1. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis): ควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของตลาด และวิเคราะห์คู่แข่งที่กำลังแข่งขันในตลาดนั้นๆ

  2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience): ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเป้าหมายด้วยกลยุทธ์การตลาดของคุณ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของที่มาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่ากลยุทธ์ของคุณเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

  3. วิเคราะห์และกำหนดผลิตภัณฑ์ (Product Analysis and Definition): กำหนดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการตลาดและเน้นการเสริมความคุ้มค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ การออกแบบ และคุณสมบัติที่เหมาะสม

  4. กำหนดราคา (Pricing Strategy): กำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของคุณและต้องให้ความสำคัญในเรื่องของกำไร ตลาด และการแข่งขันในตลาด

  5. กลยุทธ์สื่อ (Promotion Strategy): กำหนดกลยุทธ์สื่อที่เหมาะสมในการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดออนไลน์

  6. กลยุทธ์แพ็คเกจ (Packaging Strategy): กำหนดกลยุทธ์ในการออกแบบและจัดการแพ็คเกจสินค้าหรือบริการของคุณ ควรให้ความสำคัญในเรื่องของความน่าสนใจ ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

  7. กลยุทธ์การกระจายสินค้า (Distribution Strategy): กำหนดกลยุทธ์ในการกระจายสินค้าหรือบริการของคุณให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว

  8. การตัดสินใจ (Decision Making): กำหนดวิธีการตัดสินใจในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดของคุณเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายในธุรกิจของคุณ

การสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพคือการให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ตลาด การศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการตลาด การใช้เทคนิคในการโปรโมต การสร้างแพ็คเกจ และการกระจายสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดนั้น การทำกลยุทธ์การตลาดที่ถูกต้องจะเสริมสร้างความสำเร็จในธุรกิจและสร้างความพึงพอใจในลูกค้า การวิเคราะห์และปรับปรุงกลยุทธ์ในการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้สามารถเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องในการตลาดธุรกิจของคุณ เรียนวางแผนการตลาดกับเราได้ที่นี่ >> รวม 17 คอร์สเรียนการตลาด Digital Marketing 2024


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page