top of page

Soft Skills ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป แต่มีบทบาทสำคัญในการทำงานในการทำงานยุคปัจจุบันนั้น ทักษะที่มักจะได้รับการพูดถึงและยกย่องก็คือทักษะกลุ่ม Hard Skills หรือ Soft Skills ที่มีบทบาทเยอะเช่นการสื่อสาร ความนำเสนองาน การบริหารความขัดแย้ง การแก้ปัญหา ฯลฯ แต่แท้จริงแล้วยังมี Soft Skills อีกหลายทักษะซึ่งสำคัญกับการทำงานอย่างมาก มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางอาชีพและควรหมั่นที่ฝึกฝนอยู่เสมอ


Active Listening

การฟังอย่างใส่ใจ (Active Listening) หมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่ พยายามทำความเข้าใจ ตอบสนอง และจำสิ่งที่ได้รับฟัง Active Listening คือการสร้างความแตกต่างระหว่างการได้ยินกับการรับฟัง รวมทั้งการวิเคราะห์และตีความสิ่งที่อยู่ลึกไปในข้อความ สามารถทำให้ผู้ที่มีทักษะนี้สามารถเข้าใจสิ่งที่ถูกสื่อสาร สามารถรับรู้ความต้องการของอีกฝ่าย และสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง


Empathy

ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) คือความสามารถในการเข้าใจและแบ่งปันความรู้สึกของผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มันช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทีมให้แข็งแกร่ง การแก้ไขความขัดแย้ง และการปรับปรุงการโต้ตอบกับคนรอบข้าง พนักงานที่มีความเห็นอกเห็นใจสามารถเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ดีขึ้น


Time Management

ความสามารถในการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญในการทำงาน มันไม่ใช่แค่เรื่องของการมาตรงเวลาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงาน การจัดการภาระงาน และการหลีกเลี่ยงการเลื่อนงาน การจัดการเวลาที่ดีนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของการทำงานและลดความเครียดที่เกิดขึ้นด้วย


Culture Awareness

ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม การเข้าใจและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งจำเป็น ความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมในที่ทำงานนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมที่รวมทุกคนเข้าด้วยกัน


Soft Skills เหล่านี้มักถูกมองข้ามในที่ทำงานแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในอาชีพ มันช่วยเสริมสร้างวิธีที่เราโต้ตอบกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง การลงทุนเวลาในการพัฒนาทักษะอ่อนเหล่านี้สามารถนำไปสู่การประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และอาชีพที่มีความพึงพอใจมากขึ้น


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page