top of page

ทำไมมีข้อมูลเยอะ แต่กลับไม่ได้ประสิทธิภาพการทำงานหลายองค์กรลงทุนไปกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล ด้วยความเชื่อที่ว่ายิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง องค์กรจำนวนไม่น้อยกลับพบว่าการมีข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้น ไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงประสิทธิภาพอย่างที่คาดหวังไว้เสมอไป


ข้อมูลไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ ข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ องค์กรหลายแห่งมุ่งเน้นไปที่การเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด โดยละเลยการนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานจริง ข้อมูลมากมายที่มีอยู่จึงกลายเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่มีความหมาย หรือไม่ได้ถูกนำมาใช้ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาที่แท้จริงขององค์กร


ปัญหาเรื่องคุณภาพของข้อมูล

อีกประเด็นสำคัญคือ คุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บ แม้จะมีปริมาณข้อมูลมหาศาล แต่หากข้อมูลเหล่านั้นไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน ก็ยากที่จะนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น หากองค์กรไม่มีระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีพอ ก็จะยิ่งเป็นการยากที่จะค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างทันท่วงที


ภาวะล้นเกินของข้อมูลข่าวสาร

นอกจากนี้ การมีข้อมูลจำนวนมากเกินไปยังอาจนำไปสู่ปัญหา Information Overload หรือภาวะล้นเกินของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่งผลให้พนักงานเกิดความสับสน ตัดสินใจได้ยากขึ้น หรือแม้กระทั่งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพราะต้องใช้เวลามากขึ้นในการกลั่นกรองและเลือกใช้ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ


แนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญคือองค์กรต้องวางแผนและกำหนดกรอบการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม การประมวลผล รวมถึงแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและบุคลากรให้พร้อมสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ


สุดท้ายนี้ องค์กรควรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณของข้อมูล และต้องไม่ลืมว่าถึงแม้ข้อมูลจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปัจจัยอื่นๆ เช่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทักษะของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร หรือแม้กระทั่งโชคชะตา ก็ล้วนมีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น การผสมผสานข้อมูลเข้ากับปัจจัยอื่นๆเหล่านี้อย่างลงตัว จึงจะนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page