top of page

การสร้าง Thinking Culture ในองค์กรการสร้าง Thinking Culture หรือวัฒนธรรมแห่งการคิดในองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งอาจทำได้ดังนี้


  1. ส่งเสริมบรรยากาศของการเปิดกว้างทางความคิด ผู้นำและผู้บริหารควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน ไม่ปิดกั้นหรือตัดสินความคิดของผู้อื่น เพื่อให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความเห็น

  2. กระตุ้นให้ตั้งคำถาม การตั้งคำถามช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ จึงควรสนับสนุนให้พนักงานกล้าตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนแนวคิด เพื่อมองหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนา

  3. ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น การอบรม สัมมนา อ่านหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมุมมองให้กว้างขึ้น

  4. สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดให้มีพื้นที่หรือกิจกรรมให้พนักงานได้พูดคุย โต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นที่หลากหลาย

  5. ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ เมื่อมีการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ผู้นำควรชื่นชม ขอบคุณ และพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์นวัตกรรม

  6. เปิดกว้างต่อความล้มเหลว มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนในการปรับปรุงและพัฒนา ไม่ลงโทษหรือตำหนิ แต่ร่วมกันหาทางแก้ไขและป้องกันปัญหาในอนาคต เพื่อให้พนักงานกล้าเสี่ยงและลองสิ่งใหม่ๆ

  7. ทำเป็นตัวอย่าง ผู้นำและผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างของการคิดวิเคราะห์ คิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบัติตาม

การสร้าง Thinking Culture ต้องอาศัยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือจากทุกคนในองค์กร หากผู้นำเป็นตัวอย่างและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page