top of page

การกระจายงานให้มีประสิทธิภาพด้วย RACI Matrix


RACI Matrix

RACI Matrix เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดแสดงความรับผิดชอบและหน้าที่ในโครงการหรือกระบวนการต่างๆ ในองค์กร ชื่อ RACI มาจากคำย่อของคำว่า Responsible, Accountable, Consulted, และ Informed ซึ่งแสดงถึงบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือทีมในงานหรือโปรเจ็คที่ทำงานร่วมกัน

  1. Responsible (R): คนหรือทีมที่รับผิดชอบในการดำเนินการที่เกิดขึ้นในโครงการ พวกเขาเป็นผู้ที่ต้องทำงานตามหรือดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้

  2. Accountable (A): คนหรือทีมที่ต้องรับผิดชอบในความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ พวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจและรับรองผลงานที่เสร็จสิ้นและทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

  3. Consulted (C): คนหรือทีมที่ต้องปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนหรือการตัดสินใจต่างๆ พวกเขามีบทบาทในการให้ข้อมูลหรือความเห็นที่สำคัญในการตัดสินใจ

  4. Informed (I): คนหรือทีมที่ต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการหรือการตัดสินใจที่มีผลต่องาน พวกเขาจะไม่มีบทบาทในการตัดสินใจหรือทำงาน แต่จะรับข้อมูลเพื่อความเข้าใจการสร้าง RACI Matrix เกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ดังนี้:

  1. ระบุกิจกรรมหรืองาน: กำหนดกิจกรรมหรืองานที่ต้องการสร้าง RACI Matrix ให้ชัดเจนและระบุความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

  2. กำหนดบทบาท: ระบุบทบาทต่างๆ ในแต่ละกิจกรรม คือ Responsible, Accountable, Consulted, และ Informed

  3. ระบุผู้รับผิดชอบ: ระบุคนหรือทีมที่จะดำเนินการหรือรับผิดชอบในแต่ละบทบาท

  4. ระบุบทบาทอื่นๆ: ระบุบทบาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้มีอำนาจรับรอง (Approver) หรือผู้ดูแล (Supervisor) ในกรณีที่จำเป็น

  5. สร้างเอกสาร: สร้างตารางหรือเอกสารที่รวมรายชื่อกิจกรรมพร้อมกับบทบาทและผู้รับผิดชอบ

  6. รีวิวและปรับปรุง: ทำการรีวิวและปรับปรุง RACI Matrix เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่เกิดขึ้น

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page