top of page

หนังสือ AI / Marketing.

AI Marketing Book

หนังสือปูพื้นฐานแนวคิดเบื้องต้นของการใช้ AI กับการตลาด.

ถาพรวมของ AI (Artificial Intelligence) ที่นักการตลาดควรทราบในกระแสโลกที่กำลังเข้ามา มุมมองสำคัญที่นักการตลาดควรรู้ว่าการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตอันใกล้นี้ การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและโอกาสต่าง ๆ ที่จะสามารถเกิดขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้

subscribe us.

รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก dots academy

Thanks for submitting!

bottom of page