top of page

Data Driven Marketing: ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์

การทำการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ข้อมูลและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตัดสินใจในการวางแผนและดำเนินการตลาด เป้าหมายของการทำการตลาดด้วยข้อมูลคือเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาด ปรับกลยุทธ์การตลาดตามข้อมูลและนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คุณสมบัติของการทำการตลาดด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing):

 1. การเก็บข้อมูล: การทำการตลาดด้วยข้อมูลต้องเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่เก็บได้นั้นอาจเป็นข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลทางสังคม และอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการใช้งานในช่องทางออนไลน์

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล: เมื่อได้รับข้อมูลมาแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้เรามองเห็นความสัมพันธ์และแนวโน้มที่เกิดขึ้นในข้อมูล

 3. การตัดสินใจและวางแผนการตลาด: การทำการตลาดด้วยข้อมูลช่วยให้เราตัดสินใจและวางแผนการตลาดในลักษณะที่เป็นมิตรกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่มีให้ช่วยให้เราปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า

 4. การวางแผนสื่อสาร: ข้อมูลที่เก็บได้ช่วยให้เราวางแผนสื่อสารที่เหมาะสมในการติดต่อกลับไปยังกลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งอีเมลล์ตามความต้องการของลูกค้า การโฆษณาในสื่อต่าง ๆ หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย

 5. การติดตามและวัดผล: การทำการตลาดด้วยข้อมูลต้องมีการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้เราทราบว่ากลยุทธ์การตลาดที่ใช้งานเป็นอย่างไรและมีผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่


Data Driven Marketing

ความสำคัญของการทำการตลาดด้วยข้อมูล:

 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตลาดและสร้างยอดขายที่มีความสำเร็จมากขึ้น

 • ช่วยให้การตัดสินใจที่สนับสนุนด้วยข้อมูลและความเป็นจริง

 • ช่วยให้ปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา

 • ช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

 • ช่วยให้สามารถติดตามและวัดผลการดำเนินงานในการตลาดได้ใกล้ชิด

ในการทำการตลาดด้วยข้อมูล สิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น การนำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์มาใช้ในการวางแผนเนื้อหาที่น่าสนใจ การตัดสินใจว่าควรลดราคาสินค้าหรือไม่ตามยอดขาย และการปรับแก้กลยุทธ์การตลาดในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การตระหนักในความสำคัญของการทำการตลาดด้วยข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ห้ามละเลยในยุคที่ข้อมูลมีความสำคัญและมีให้ใช้ในจำนวนมาก


ตัวอย่างการใช้ Data-Driven Marketing:

 1. การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด: บริษัทอาจใช้ข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมมาจากการสั่งซื้อหรือการใช้บริการในอดีตเพื่อวิเคราะห์และระบุพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น บริษัทเครื่องสำอางอาจใช้ข้อมูลการซื้อของลูกค้าเพื่อเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าใดมักซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันและนำข้อมูลนี้มาสร้างกลยุทธ์การตลาดในรูปแบบของบูสเตอร์โปรโมชั่นหรือแพ็คเกจสินค้าที่เกี่ยวข้องกัน

 2. การปรับกลยุทธ์การตลาดตามข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์: หากบริษัทมีเว็บไซต์หรือบล็อกที่น่าสนใจ สามารถใช้ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดที่ได้รับความนิยมและเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับเว็บไซต์ ด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น Google Analytics บริษัทสามารถหาความสัมพันธ์ในการเข้าชมและการแปลงข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 3. การปรับแก้กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์: สื่อสังคมออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความสำคัญในการทำ Data-Driven Marketing บริษัทสามารถติดตามและวิเคราะห์การกระจายข้อความของกลุ่มเป้าหมายในสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบถึงความสนใจ ความคิดเห็น และโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ จากนั้น สามารถปรับแก้กลยุทธ์การตลาดในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในช่องทางนี้ เช่น การเพิ่มโพสต์เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการแคมเปญต่อไป


Data Driven Marketing

ประเภทของ Data Driven Marketing

ประเภทของ Data-Driven Marketing สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามการใช้งานและวัตถุประสงค์ ได้แก่:

 1. การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการกระทำของลูกค้า เช่น ข้อมูลการซื้อสินค้า การเข้าชมเว็บไซต์ หรือการตอบกลับในแบบสอบถาม เพื่อวิเคราะห์และค้นหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการกระทำของลูกค้ากับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 2. การวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญการตลาด: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ผลของแคมเปญการตลาด เช่น อัตราการเปิดอ่านอีเมล อัตราการคลิกลิ้งค์ หรืออัตราการแปลงข้อมูล ที่เกิดขึ้นในแคมเปญการตลาด การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถปรับแก้กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขาย

 3. การตรวจสอบความพร้อมของตลาด: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดและคู่แข่งของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความพร้อมและโอกาสในการตลาดสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม การตรวจสอบความพร้อมนี้ช่วยให้กลุ่มตัดสินใจสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมและต่อเนื่องได้

 4. การวิเคราะห์สัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น โพสต์ที่ได้รับความนิยม การแพร่กระจายข้อความ หรือความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถปรับแก้กลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อ

 5. การวิเคราะห์ความสำเร็จของธุรกิจ: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ผลของธุรกิจ ทั้งในเรื่องของยอดขาย กำไร และต้นทุน การวิเคราะห์นี้ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถปรับแก้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ

ความจำเป็นที่ธุรกิจต้องทำ Data Driven Marketing

ความจำเป็นที่ธุรกิจต้องทำ Data-Driven Marketing มากขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจในยุคดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของลูกค้าที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความทันสมัยและทันสถานการณ์มากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีโอกาสในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำมาใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญได้มากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ Data-Driven Marketing ยังมีความสำคัญเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการตลาด โดยเน้นความถูกต้องในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ลดความเสี่ยงในการทำกลยุทธ์การตลาดที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ Data-Driven Marketing ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อลูกค้า โดยทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และนำข้อมูลมาสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความภักดีและความภักดีของธุรกิจ


ด้วยความจำเป็นและประโยชน์ที่ Data-Driven Marketing นั้นเสนอมากมาย ธุรกิจไม่ควรมองข้ามการนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและวางกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบโจทย์ต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย


Data Driven Marketing

อุปสรรคของการทำ Data Driven Marketing ในองค์กร

การทำ Data-Driven Marketing มีความสำคัญและประโยชน์ในการตัดสินใจและการวางกลยุทธ์การตลาดขององค์กร อย่างไรก็ตาม การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและการดำเนินการก็ย่อมเจอบางอุปสรรคที่อาจทำให้กระบวนการ Data-Driven Marketing ไม่สามารถดำเนินไปด้วยความเสถียรได้เสมอไป ดังนี้คืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการทำ Data-Driven Marketing ในองค์กร:

 1. ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่น่าเชื่อถือ: หากองค์กรมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่น่าเชื่อถือ อาจทำให้ผู้ตัดสินใจไม่มั่นใจในการนำข้อมูลมาใช้ในการวางกลยุทธ์การตลาด ทำให้การตัดสินใจอาจไม่แม่นยำและอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงพอใจต่อองค์กร

 2. ข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐาน: การทำ Data-Driven Marketing ต้องใช้ข้อมูลที่มีมาตรฐานและถูกต้องเพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง หากองค์กรมีข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐาน อาจทำให้การวิเคราะห์ไม่สามารถให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้

 3. ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญใน Data-Driven Marketing แต่หากพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล อาจทำให้ผลการวิเคราะห์ไม่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและวางกลยุทธ์การตลาดได้อย่างเหมาะสม

 4. การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: การใช้ข้อมูลใน Data-Driven Marketing ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูล องค์กรต้องระมัดระวังในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าและห้ามให้ข้อมูลรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

 5. ความรู้และทักษะของบุคลากร: การทำ Data-Driven Marketing ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และนำไปใช้ในการตัดสินใจ หากบุคลากรไม่มีความรู้และทักษะในด้านนี้ อาจทำให้กระบวนการ Data-Driven Marketing ไม่เสถียรและไม่สามารถให้ผลการตัดสินใจที่แม่นยำได้

 6. ข้อจำกัดของเทคโนโลยี: การทำ Data-Driven Marketing ต้องใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่อาจมีข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่ทำให้ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ในระดับที่ต้องการ

การทำ Data-Driven Marketing ต้องตระหนักถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและคำนึงถึงการแก้ไขหรือการพัฒนาขึ้น เพื่อให้กระบวนการดำเนินการนี้สามารถเป็นไปได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางกลยุทธ์การตลาดให้สำเร็จอย่างมีความสำเร็จและเสถียร


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page