top of page

Customer Persona - เครื่องมือสำคัญเพื่อเข้าใจลูกค้า


customer persona

อะไรคือ Customer Persona ?

Customer Persona หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจของคุณ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ด้วยการสร้าง Customer Persona คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้คุณสามารถปรับแผนกิจการและการตลาดให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ในการสร้าง Customer Persona จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางทฤษฎีและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คุณสามารถทำได้โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลทางสถิติของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การสัมภาษณ์ลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ


การสร้าง Customer Persona ควรครอบคลุมข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลส่วนตัว: รวมถึงอายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และที่อยู่ เพื่อให้คุณสามารถรู้จักกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นฐาน

 2. พฤติกรรมการใช้งาน: วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ รูปแบบการช้อปปิ้ง ระยะเวลาการใช้งาน และปัญหาที่พบในการใช้งาน

 3. ความคาดหวังและเป้าหมาย: ความต้องการและความคาดหวังในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ และเป้าหมายที่ต้องการทำให้เกิดความพอใจในลูกค้า

 4. อุปสรรคและความสนใจ: ปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าพบในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความสนใจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย

 5. แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง: แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งาน และความต้องการในอนาคต

เมื่อคุณมีข้อมูลเหล่านี้ คุณสามารถสร้าง Customer Persona ที่ช่วยให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและสามารถกำหนดแผนกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้าง Customer Persona เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการทำงานทางธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Customer Persona

Customer Persona มีกี่แบบ?

Customer Persona สามารถแบ่งออกเป็นหลายแบบตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้:

 1. Demographic Persona: เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าเนื่องจากข้อมูลทางสถิติ เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และที่อยู่ ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย

 2. Behavioral Persona: เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าโดยอิงจากพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นิยม รูปแบบการช้อปปิ้ง และระยะเวลาการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า

 3. Psychographic Persona: เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าโดยอิงจากลักษณะทางจิตวิญญาณ ความคิดเห็น ความเชื่อ และค่านิยม ช่วยให้คุณเข้าใจทัศนคติและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในระดับลึกซึ้ง

 4. Technographic Persona: เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าโดยอิงจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้แอปพลิเคชัน ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อและสื่อสาร

Customer Persona ที่ดีเป็นอย่างไร ?

Customer Persona ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรให้คำนึงถึง ดังนี้:

 1. ข้อมูลที่เป็นฐาน: Customer Persona ที่ดีควรเป็นผลมาจากข้อมูลที่เป็นฐานและมีความน่าเชื่อถือ เช่น ข้อมูลจากการสำรวจลูกค้า ข้อมูลการซื้อสินค้า และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 2. ความหลากหลาย: การสร้าง Customer Persona ควรครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะและความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 3. รายละเอียดที่ชัดเจน: ความละเอียดที่ชัดเจนใน Customer Persona จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในระดับที่สูงขึ้น

 4. มุ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก: Customer Persona ควรมุ่งหมายถึงกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความสำคัญสูงสุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความต้องการและความสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณมากที่สุด

 5. มีความเชื่อถือได้: การสร้าง Customer Persona ควรเป็นอย่างมีความเชื่อถือ และควรใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสะท้อนความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย

 6. อัปเดตอยู่เสมอ: Customer Persona ควรมีการอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างใกล้ชิดและตรงไปตรงมา

วิธีการสร้าง Customer Persona ?

 1. ศึกษาข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่: ให้เริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในธุรกิจ อาทิ ข้อมูลการซื้อสินค้า ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลสำหรับการติดตามสินค้าหลังการซื้อ ทำความเข้าใจในลักษณะของกลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

 2. สำรวจและสัมภาษณ์ลูกค้า: การสำรวจและสัมภาษณ์ลูกค้าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ ความคาดหวัง และปัญหาที่พบในการใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ โดยสามารถใช้เครื่องมือการสำรวจออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามลูกค้าทางโทรศัพท์หรืออีเมล

 3. กำหนดลักษณะลูกค้าเป้าหมาย: จากข้อมูลที่ได้รับจากขั้นตอนก่อนหน้า กำหนดลักษณะของกลุ่มเป้าหมายโดยรวม อาทิ อายุ เพศ อาชีพ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย ความต้องการ และปัญหาที่พบ

 4. สร้างตัวอย่างลูกค้าเป้าหมาย: สร้างตัวอย่างของลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจในลักษณะของลูกค้าที่อาจพบในกลุ่มเป้าหมาย ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้ทีมงานในธุรกิจสามารถรับฟังและเข้าใจลูกค้าในมุมมองของตัวละครในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ

 5. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน: จากการสร้าง Customer Persona ให้นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ทีมงานในธุรกิจสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทำ Customer Persona

 1. ขาดข้อมูลและข้อมูลไม่ถูกต้อง: การสร้าง Customer Persona ต้องพึงคำนึงถึงข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม เมื่อข้อมูลขาดหายหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้ความเข้าใจในลักษณะและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายลดลง

 2. ไม่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน: การกำหนดเป้าหมายให้กับ Customer Persona เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ทราบว่าต้องการให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใด และเน้นทำความเข้าใจในความต้องการและปัญหาของกลุ่มนั้น

 3. ฐานข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอ: ความสำเร็จในการสร้าง Customer Persona ขึ้นอยู่กับการมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอ ถ้าฐานข้อมูลไม่เพียงพอ อาจทำให้ลำดับความสำคัญและลักษณะของกลุ่มเป้าหมายไม่ครอบคลุม

 4. การสร้าง Customer Persona ที่ซ้ำซ้อน: บางครั้งอาจมีการสร้าง Customer Persona ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลใน Customer Persona นั้นไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้

 5. ไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง: ลักษณะและความต้องการของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ซึ่งการสร้าง Customer Persona ควรมีการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้ข้อมูลยังคงครอบคลุมและถูกต้องตามเวลา

ตัวอย่างของการนำ Persona ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตลาด

 1. การกำหนดกลยุทธ์การตลาด: จากข้อมูลของ Customer Persona ที่ได้รับมา ธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสม กำหนดเนื้อหาที่น่าสนใจ และวางแผนการตลาดในระยะยาวและสั้น ๆ ควบคู่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 2. การสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์: ด้วยข้อมูลจาก Customer Persona ธุรกิจสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า การสร้างเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและเป็นผู้รับรู้ค่าใช้จ่ายในการใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 3. การเลือกและการปรับแก้: ข้อมูลของ Customer Persona ช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมในการโฆษณา และการตลาดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับแก้กลยุทธ์หรือเนื้อหาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในการตลาดและการขายของธุรกิจ

 4. การสร้างพันธมิตรธุรกิจ: ด้วยข้อมูลของ Customer Persona ที่สะท้อนความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจสามารถสร้างพันธมิตรธุรกิจที่เหมาะสมและมีความสอดคล้องกัน การทำพันธมิตรธุรกิจที่สอดคล้องกับลักษณะลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขาย

 5. การตรวจสอบและปรับปรุง: ข้อมูลของ Customer Persona ที่ได้รับมายังคงมีความสำคัญในการตรวจสอบผลการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต การตรวจสอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของลูกค้าในระยะยาว

Comentarios


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page