top of page

Content Pillars คืออะไร ?Content Pillars: หลักสำคัญในการสร้างเนื้อหาทางธุรกิจ

ในยุคดิจิทัลที่คอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญของการตลาด Content Pillars กลายเป็นคำที่หลายองค์กรให้ความสำคัญ โดย Content Pillar คือกลุ่มเนื้อหา หัวข้อหรือธีมหลักที่องค์กรเน้นในการสร้างเนื้อหา, ช่วยในการจัดระเบียบเนื้อหาและสร้างเนื้อหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชม ซึ่งการสร้าง Content Pillar นั้นจะมีหลากหลายรูปแบบตามที่แต่ละองค์กรกำหนดขึ้น


ประโยชน์ของ Content Pillars

 1. จัดระเบียบเนื้อหา: ช่วยในการจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้มีระบบ ไม่สับสน

 2. ส่งเสริม SEO: ช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือในหัวข้อที่เน้นย้ำเพื่อให้ติด Search Rank

 3. ตอบสนองความต้องการของผู้ชม: สร้างเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของผู้ชมโดยผ่านการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ชม

 4. ความสอดคล้อง: ให้ข้อความและเนื้อมีความสอดคล้องกัน ไปในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างประเภทของ Content Pillar

Content Pillar มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการกำหนดธีมของตัวผู้วางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ ซึ่งก็สามารถออกแบบได้ตั้งแต่ลักษณะของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการทำคอนเทนต์ หรือแม้แต่รูปแบบของคอนเทนต์ก็ได้ ซึ่งตัวอย่างของ Content Pillar ที่มักใช้กันได้แก่

 1. เนื้อหาเชิงการให้ความรู้ (Education) : สอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะซึ่งโยงกับคอนเซปต์ของธุรกิจ / ช่องทาง

 2. เนื้อหาเชิงแรงบันดาลใจ (Inspiration) : กระตุ้นแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจแก่ตัวผู้ชม

 3. เนื้อหาเพื่อความบันเทิง (Entertainment): เนื้อหาที่มีเป้าหมายเพื่อความสนุก

 4. เนื้อหาเชิงการสนทนา (Conversation): กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการตอบกลับมาผ่านช่องทาง เช่นการคอมเมนต์

 5. เนื้อหาเชิงการโฆษณา (Advertising): คอนเทนต์ที่เน้นโปรโมทสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

 6. ข่าวสารอัปเดต (Update): คอนเทนต์ที่โฟกัสกับการแชร์ข่าวสารและการปรับปรุงล่าสุด

 7. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (User Generated Content): เนื้อหาจากผู้ใช้หรือลูกค้า

ซึ่งการกำหนด Content Pillars นั้นสามารถออกแบบได้หลากหลาย และจัดเป็นรูปแบบการบริหารของช่องทางต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น

 • คอนเทนต์สร้าง Engagement / คอนเทนต์เน้นการขาย / คอนเทนต์แก้ปัญหาให้ลูกค้า

 • คอนเทนต์ที่เน้นสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ / คอนเทนต์ที่สัมพันธ์กับลูกค้า / คอนเทนต์ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้า

 • คอนเทนต์ที่กระตุ้นการซื้อ / คอนเทนต์ที่กระตุ้นอารมณ์ / คอนเทนต์ที่กระตุ้นการแชร์

 • ฯลฯ

การเลือกออกแบบ Content Pillars นั้นไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่ารูปแบบไหนจะดีที่สุด แต่ที่สำคัญคือการจัดแบ่งและจัดระบบคอนเทนต์ของธุรกิจหรือแบรนด์ให้มีความชัดเจน ไม่กระจัดกระจาย และทำให้คนทำงานสามารถมีแนวทางการทำคอนเทนต์ที่เป็นระเบียบ ทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page