top of page

คิดแก้ปัญหาด้วยเทคนิค SCAMPERSCAMPER เป็นเทคนิคการคิดแบบสร้างสรรค์ที่ใช้ในการสร้างความคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ โดยให้ส่วนสำคัญกับการสำรวจวิธีการปรับเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่มีอยู่ หรือนำเสนอใหม่ สำหรับคำย่อ "SCAMPER" แต่ละตัวแสดงถึงแนวทางการคิดเกี่ยวกับวิธีที่สิ่งหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้:

  1. Substitute (แทนที่): พิจารณาเปลี่ยนแทนส่วนหนึ่งด้วยส่วนหนึ่งอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น แทนที่วัสดุ ส่วนผสม หรือส่วนประกอบ

  2. Combine (รวม): ค้นหาวิธีที่จะรวมส่วนหรือความคิดที่แตกต่างกัน คุณสามารถรวมแนวคิดหรือกระบวนการสองอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างไร

  3. Adapt (ปรับเปลี่ยน): ปรับแต่งหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดปัจจุบันให้เหมาะสมกับบริบทหรือสถานการณ์ที่แตกต่าง คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ทำงานได้ในลักษณะใหม่ได้อย่างไร

  4. Modify/Magnify/Minimize (ปรับเปลี่ยน/ขยาย/ลด): คิดถึงวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหนึ่งอย่างได้ คุณสามารถทำให้มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้อย่างไร คุณยังสามารถเพิ่มความเข้มข้นหรือลดความเข้มข้นได้อีกด้วย

  5. Put to another use (นำไปใช้ในทางอื่น): สำรวจแอปพลิเคชันหรือบริบทที่แตกต่างสำหรับความคิดปัจจุบัน มันสามารถใช้หรือนำไปใช้ในทางอื่นได้อย่างไร

  6. Eliminate/Enhance (ลบออก/เพิ่มขึ้น): พิจารณาสิ่งที่คุณสามารถลบออกหรือทำให้เรียบง่ายลงได้ ในทางกลับกัน คิดถึงวิธีที่คุณสามารถเพิ่มหรือเพิ่มความเข้มข้น

  7. Rearrange/Reverse (จัดเรียงใหม่/กลับด้าน): จัดเรียงส่วนหรือลำดับขั้นตอนใหม่ หรือคิดถึงวิธีที่จะกลับหรือเปลี่ยนทิศทาง

การใช้เทคนิค SCAMPER ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการสำรวจมุมมองต่างๆ เมื่อจับตอนในการสร้างความคิดหรือพยายามปรับปรุงแนวคิดหรือแนวทางที่มีอยู่ นี่เป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในหลายสาขา ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาและนวัตกรรม

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page