top of page

การทำ Training Needs Analysis (TNA)การพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้แน่ใจว่าการริเริ่มการฝึกอบรมขององค์กรจะบรรลุผล การจัดทำ Training Needs Analysis (TNA) จึงเป็นสิ่งสำคัญโดย TNA จะช่วยระบุช่องว่างทักษะและความต้องการการเรียนรู้ของพนักงานขององค์กร ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ตรงเป้าหมายได้ ในบล็อกนี้ เราจะแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ซึ่งจะปูทางไปสู่การพัฒนาพนักงานที่มีประสิทธิภาพ


กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต:

การทำ TNA นั้นเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมขอองค์กรอย่างชัดเจน ระบุพื้นที่หรือแผนกสำคัญภายในองค์กรขององค์กรที่จะถูกวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผ่านการวิเคราะห์ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม การจัดการช่องว่างทักษะเฉพาะ หรือการจัดการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์


รวบรวมข้อมูล:

หากต้องการดำเนินการ TNA อย่างละเอียด ให้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงแบบสำรวจพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน คำอธิบายงาน ความคิดเห็นของลูกค้า แนวโน้มอุตสาหกรรม และข้อมูลจากผู้จัดการและหัวหน้างาน รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อทำความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรม


วิเคราะห์บทบาทและสมรรถนะของงาน:

แบ่งบทบาทงานภายในองค์กรและวิเคราะห์ความสามารถที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาท ระบุทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบความสามารถที่มีอยู่ของพนักงานกับความสามารถที่ต้องการเพื่อระบุช่องว่างและพื้นที่สำหรับการปรับปรุง


การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ TNA โดยทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนก ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานเองเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความต้องการการฝึกอบรมของพวกเขา ดำเนินการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์ หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการอภิปรายอย่างเปิดเผยและรวบรวมมุมมองที่หลากหลาย การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อกำหนดการฝึกอบรม และเพิ่มการตอบรับสำหรับการริเริ่มการฝึกอบรมในอนาคต


จัดลำดับความสำคัญของความต้องการการฝึกอบรม:

เมื่อสามารถระบุช่องว่างของทักษะและข้อกำหนดในการฝึกอบรมแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบต่อประสิทธิภาพและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร จัดลำดับความต้องการตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และความเป็นไปได้ สิ่งนี้จะช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่กำหนดเป้าหมายซึ่งตอบสนองความต้องการที่สำคัญที่สุดก่อน


ออกแบบการฝึกอบรม

ด้วยความต้องการการฝึกอบรมที่ระบุและลำดับความสำคัญ ให้ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับผลวิเคราะห์ดังกล่าว เลือกวิธีการฝึกอบรมและรูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด เช่น การฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอน โมดูลอีเลิร์นนิง เวิร์กช็อป หรือการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ พิจารณาการผสมผสานวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและเพิ่มการมีส่วนร่วม


ดำเนินการและประเมินผล:

ใช้โปรแกรมการฝึกอบรมและประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ติดตามความคืบหน้าของผู้เข้าร่วม รวบรวมคำติชม และวัดผลกระทบของการฝึกอบรมต่อการปฏิบัติงาน ใช้วิธีการประเมินแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เช่น การสำรวจ การประเมิน การสังเกต และการประเมินหลังการฝึกอบรม ตรวจสอบผลการประเมินเป็นประจำเพื่อทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและปรับปรุงการริเริ่มการฝึกอบรมของคุณ


อัปเดตอย่างต่อเนื่อง:

ความต้องการในการฝึกอบรมนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและอุตสาหกรรม ประเมินและอัปเดตการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมขององค์กรเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่พัฒนาและความต้องการทักษะที่เกิดขึ้นใหม่ โอบรับวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทักษะของพนักงานของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและองค์กรของคุณยังคงสามารถแข่งขันได้


การดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะของพนักงานขององค์กร การทำตามแนวทางข้างต้นนั้นจะระบุช่องว่างของทักษะ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการในการฝึกอบรม และออกแบบการเริ่มต้นที่ตรงกับเป้าหมายซึ่งส่งเสริมการพัฒนาพนักงานและขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร การทำ TNA ที่วางแผนและดำเนินการอย่างดีจะวางรากฐานสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีผลกระทบซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและองค์กรของโดยรวม

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page