top of page

Mastering Thinking Skills.

จะนำองค์กร นำทีมได้ ก็ต้องมีทักษะการคิดที่พร้อมและแม่นยำ

“แม้ว่าจะมีความรู้และข้อมูลมากเพียงใด แต่หากไม่มีทักษะการคิดที่แข็งแรง ก็จะสามารถหลงทางและตัดสินใจผิด ๆ ได้อยู่ดี
เพราะทักษะการคิดเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือสร้างการคิดร่วมกันระหว่างคนในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • Systematic Thinking: การคิดเป็นระบบเพื่อให้เกิดความกระจ่างในกระบวนการวิเคราะห์ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ

 • Team Thinking: ทักษะการคิดร่วมกันของคณะทำงาน เพื่อให้การประชุมและตัดสินใจต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Creative Thinking: พื้นฐานการคิดสร้างสรรค์เพื่อพาความคิดออกไปนอกกรอบ

 • Decision Making: กระบวนการคิดให้รอบคอบเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ

 • Critical Thinking: การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลต่าง ๆ และนำไปสู่การเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริง

 • Problem Finding & Solving: การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและทำการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

content.

 • ทักษะการคิดที่สำคัญในการทำงานของผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้จัดการ

 • กระบวนการคิดแบบเป็นระบบของ Six Thinking Hats® (หมวก 6 ใบ)

  • การแยกแยะความคิดเป็นหมวดหมู่สำคัญ

  • การคิดเจาะลึกในและหมวดหมู่ เช่น ข้อมูล ความรู้สึก ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้

  • การวิเคราะห์ร่วมกันของแต่ละหมวดหมู่ความคิดทำให้เกิดการเห็นรอบด้าน

 • การใช้งานระบบความคิดเพื่อการทำงานสำคัญๆ เช่นการประชุม หรืออภิปรายปัญหาต่างๆ ฯลฯ

 • รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบความคิดกับสถานการณ์ต่างๆ

 • ความสำคัญของ “การเข้าใจปัญหาและสถานการณ์” ซึ่งแตกต่างจาก “การประมวลผล” ที่นำมาสู่การคิดที่มีคุณภาพในการทำงาน

 • เครื่องมือ 10 อย่างของ Power of Perception ในการเข้าใจปัญหาและสถานการณ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจอย่างรอบคอบ

  • การหาข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจ

  • การวิเคราะห์สถานการณ์

  • การเพิ่มมุมมองที่น่าสนใจให้กับสถานการณ์

  • การหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

  • การเลือกและคัดสรรอย่างมีเหตุผล

  • ฯลฯ

 • ทดลองการใช้เครื่องมือต่างๆ กับสถานการณ์จำลอง

workshop. + consult.

การอบรมในคลาส Mastering Thinking Skills จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาต่าง ๆ  แล้วจึงมีการแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา แนะนำจากผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทั้งทักษะการคิดแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง

time. & fee.

คลาส Mastering Thinking Skills จะใช้เวลาในการอบรม 2 วัน

รอบอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (อบรมที่ dots academy)

รุ่นเดือนก.ค. - วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556

ค่าอบรม 21,400  บาท (รวม Vat)

instructor.

คลาส Mastering Thinking Skills ทำการฝึกอบรมโดย

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง:

 • Certified Trainer ทักษะด้านการคิดจากสถาบัน De Bono Thinking System ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 • อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Mastering Thinking Skills เหมาะกับ

 • ผู้บริหารขององค์กรที่ต้องการความชำนาญในการคิดวิเคราะห์ และถ่ายทอดการแก้ปัญหาให้กับทีมงาน

 • ผู้จัดการ หัวหน้าทีม ที่ต้องเป็นผู้นำในการประชุมระดมความคิดต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

 • บุคลากรสำคัญขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

alumni.

bottom of page