top of page

Digital Marketing & Marketing 5.0.

คิดการตลาดยุคใหม่อย่างเข้าใจและเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจน

เข้าใจหลักการ พื้นฐาน และสิ่งที่ควรรู้ของการทำการตลาด (ยุค) ดิจิทัล
เข้าใจเนื้อแท้ของการตลาดยุคดิจิทัล ปรับ Mindset สำคัญที่ควรมี และรู้จักกลไกที่ทำให้ทำการตลาดยุคใหม่สำเร็จ

คอร์ส Fundamentals of Digital Marketing เป็นคอร์สเน้นการสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน ได้รู้จักเครื่องมือใหม่ ๆ รวมทั้งเห็นทิศทางว่าการตลาดจะเป็นไปอย่างไรต่อจากนี้

Digital Marketing Mindset

 • อะไรคือ Digital Marketing ? มันต่างจากการตลาดเดิมอย่างไร ?

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจากมุมมองเรื่องการตลาดในตัว Digital Marketing

 • คอนเซปต์สำคัญที่ใช้เป็นเข็มทิศในการทำ Digital Marketing

Digital Marketing Technology

 • กลไกสำคัญที่ทำให้ Digital Marketing ทำงานต่างไปจากการตลาดที่เคยมีมา

 • การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการตลาดที่มากขึ้นใน Digital Marketing

 • กรณีศึกษาของการใช้งานจริง

Digital Consumer

 • รูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิทัล และ Customer Insight ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ

 • Checklist การรับมือกับ Customer Insight ใหม่ ๆ ด้วย Digital Marketing ที่นักการตลาดควรรู้

Digital Marketing Tools

 • เครื่องมือพื้นฐานแบบต่าง ๆ ที่ใช้ใน Digital Marketing: Display / Search / Social / Messaging / Influencer ฯลฯ

 • กรณีศึกษาของการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์จากโจทย์การตลาดแบบต่าง ๆ

Digital Marketing Framework

 • กรอบการทำงาน Digital Marketing ที่ใช้เป็นแกนกลางในการวางแผนและดำเนินการของธุรกิจ

 • คอนเซปต์สำคัญของ Digital Marketing และ Marketing 5.0 ที่ควรรู้และนำไปปรับใช้กับธุรกิจ

lecture. + workshop.

การอบรมในคลาส Digital Marketing & Marketing 5.0 จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงของตัวเอง ทำให้สามารถเกิดประสบการณ์ที่จะนำความรู้ไปพัฒนาใช้ต่อได้ทันที

instructor.

คลาส Digital Marketing & Marketing 5.0 ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาด มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Digital Marketing & Marketing 5.0 เหมาะกับ

 • พนักงานส่วนต่าง ๆ ขององค์กรที่ต้องการรู้จักภาพกว้างของ Digital Marketing และการปรับตัวที่จะต้องเกิดขึ้น

 • ผู้ที่คิดจะเริ่มทำ Digital Marketing แต่ไม่มีพื้นฐาน ยังไม่ชำนาญเรื่องการตลาด

 • องค์กรที่ต้องการให้พนักงานตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

 • บุคลากรในแผนกการตลาดที่ไม่ได้ทำงานการตลาดดิจิทัลโดยตรง

 • ผู้ที่ริเริ่มอยากเรียนรู้เรื่องของ Digital Marketing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page