top of page

Customer Experience Excellence.

ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ

ออกแบบ Cusotmer Experience ที่ยอดเยี่ยม สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

หัวใจของการชนะการแข่งขัน โดยไม่ต้องพึ่งราคา

ในยุคที่ประสบการณ์ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ การพัฒนาทักษะด้าน Customer Experience (CX) ให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตร "ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ" ของเราออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทีมงานคุณในการสร้าง พัฒนา และยกระดับ CX จากธรรมดาสู่ความเป็นเลิศ

ประโยชน์ที่องค์กรของคุณจะได้รับ:

 • เพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 • เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ

 • พัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรในการสร้าง CX ที่โดดเด่น

 • ได้เครื่องมือและกรอบแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในองค์กร

ภาพรวมของเนื้อหาหลักสูตร:

 • ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ Customer Experience และผลกระทบต่อธุรกิจ

 • การพัฒนาทัศนคติและทักษะสำคัญในการสร้าง CX ที่ยอดเยี่ยม

 • เทคนิคการยกระดับ CX จากธรรมดาสู่ดี และจากดีสู่ยอดเยี่ยม

 • การใช้เครื่องมือ เช่น Customer Journey Mapping และ Voice of the Customer

 • การสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา CX ในบริบทขององค์กร

 

หลักสูตร 2 วันนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาทีมงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ ไปจนถึงพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ด้วยการผสมผสานทฤษฎีและการปฏิบัติ บุคลากรของคุณจะได้รับความรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ

Customer Experience (CX)

 • Customer Experience คืออะไร ? ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?

 • ความสำคัญของ Customer Experience กับธุรกิจ

 • เหตุผลที่ทำให้ Customer Experience จะเป็นหัวใจสำคัญของการตลาดต่อจากนี้

Anatomy of Experience

 • โครงสร้างสำคัญของ Customer Experience

 • ร่างแบบการสร้าง Customer Experience ที่ธุรกิจต้องมี

 • Customer Experience แบบต่าง ๆ 

Experience Design

 • เครื่้องมือการคิดและพัฒนา Customer Experience ให้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและประทับใจลูกค้า

 • การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดการสร้าง Customer Experience ที่ดี

content.

เข้าใจและสร้างประสบการณ์ลูกค้า

 • นิยามและความสำคัญของ CX

 • ผลกระทบของ CX ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ

 • องค์ประกอบสำคัญของ CX ที่ยอดเยี่ยม

 • กรณีศึกษา CX จากองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

พัฒนาทัศนคติที่มุ่งเน้นลูกค้า

 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 • เทคนิคการเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

 • การใช้ความเข้าใจทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ใน CX

 • กิจกรรมเชิงปฏิบัติ: การพัฒนามุมมองที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 

ทักษะสำคัญสำหรับการสร้าง CX ที่ยอดเยี่ยม

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในบริบท CX

 • เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจและการแก้ปัญหา

 • การให้บริการแบบใส่ใจในรายละเอียด

 • การแสดงบทบาทสมมติ: ฝึกทักษะการสร้าง CX ในสถานการณ์จำลอง

ยกระดับ CX จากธรรมดาสู่ดี

 • การวิเคราะห์ช่องว่างใน CX ปัจจุบันขององค์กร

 • การกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายสำหรับ CX ที่ดี

 • กลยุทธ์การปรับปรุง CX แบบ Quick Win

 • กิจกรรมกลุ่ม: วางแผนยกระดับ CX ในองค์กรของคุณ

จาก CX ที่ดีสู่ CX ที่ยอดเยี่ยม

 • ลักษณะสำคัญของ CX ที่ยอดเยี่ยม

 • กลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและประทับใจ

 • การสร้างความแตกต่างผ่าน CX ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

 • กรณีศึกษา: วิเคราะห์ CX ที่ยอดเยี่ยมจากองค์กรชั้นนำ

การใช้ Customer Journey Mapping

 •  ความเข้าใจเกี่ยวกับ Customer Touchpoints

 •  ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Map

 • การระบุ Pain Points และ Moments of Truth

 • เวิร์คช็อป: สร้าง Customer Journey Map สำหรับธุรกิจของคุณ

การใช้ Voice of the Customer (VoC)

 • เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเสียงของลูกค้า

 •  การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล VoC

 • การนำข้อมูล VoC ไปใช้ในการปรับปรุง CX

 • กิจกรรมกลุ่ม: ออกแบบโปรแกรม VoC สำหรับองค์กรของคุณ

 

การวัดผลและประเมิน CX

   - ตัวชี้วัดสำคัญของ CX (เช่น NPS, CSAT, CES)

   - การกำหนด CX Metrics ที่เหมาะสมกับองค์กร

   - เทคนิคการติดตามและวิเคราะห์ผล CX

   - การนำผลลัพธ์มาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

9. การสร้างแผนปฏิบัติการ CX

   - การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ CX ระยะสั้นและระยะยาว

   - การระบุโครงการ CX ที่สำคัญสำหรับองค์กร

   - การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ CX

   - การสร้างแผนปฏิบัติการ CX ที่เป็นรูปธรรม

 

10. สรุปและการนำไปประยุกต์ใช้

    - ทบทวนประเด็นสำคัญของหลักสูตร

    - การแลกเปลี่ยนแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

    - Q&A และการให้คำแนะนำเฉพาะองค์กร

    - การวางแผนติดตามผลและการสนับสนุนหลังการอบรม

 

Agenda นี้ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ พร้อมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรครับ

lecture. + workshop.

การอบรมในคลาส Customer Experience Excellence จะเป็นรูปแบบการบรรยาย + เวิร์คช็อป เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำจากกรณีศึกษาต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงของตัวเอง ทำให้สามารถเกิดประสบการณ์ที่จะนำความรู้ไปพัฒนาใช้ต่อได้ทันที

instructor.

คลาส Customer Experience Excellence ทำการฝึกอบรมโดย

 • ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง: อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัล เจ้าของบล็อกและผู้เขียนหนังสือด้านการตลาดอย่าง Experience Marketing มีประสบการณ์บรรยายและฝึกอบรมด้านธุรกิจให้กับองค์กรมากมายมากว่า 10 ปี

participants.

คอร์ส Customer Experience Excellence เหมาะกับ

 • เจ้าของธุรกิจที่อยากสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของตัวเองเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

 • ผู้บริหารของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มากขึ้น

 • ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมที่ดูแลด้านการบริการซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจทั้งคลาสอบรมสำหรับองค์กร หรือคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง LINE: @dots หรือโทรศัพท์ 084-6179999

bottom of page