top of page

108 Marketing Prompts.

108 marketing prompts for ChatGPT

ChatGPT Prompts พื้นฐานสำหรับงานการตลาด

ให้การคิดงานการตลาดไปได้ไกลกว่าเดิมกับตัวอย่าง ChatGPT Prompts ในงานด้านการตลาดจำนวน 108 Prompts ที่รวบรวมมาภายใต้หัวข้อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา Customer Insights สำคัญ และการให้ ChatGPT ช่วยคิดหาไอเดียใหม่ ๆ ในการทำการตลาด

subscribe us.

รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จาก dots academy

Thanks for submitting!

bottom of page