top of page

Trainee Program.

โปรแกรมพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ สู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพผ่านการทำงานจริงตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ dots academy สำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 1 ปี

Female Student

เมื่อเราเป็นสถาบันที่พัฒนาทักษะให้กับผู้เรียนมามากมาย

เราก็อยากพัฒนาคนให้เป็นกลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพขององค์กร และทำให้เขามีก้าวที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

about.

Trainee Program จะเป็นการรับพนักงานสัญญาจ้าง (Contract) กับทาง dots academy โดยมีระยะเวลาสัญญาทั้งสิ้น 1 ปีในตำแหน่งงาน Academy Trainee โดยรับผิดชอบงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ dots academy ได้แก่

 • งานด้านการตลาด (Marketing)​

 • งานด้านการขาย (Sales)

 • งานด้านการให้บริการ (Service)

 • งานด้านการจัดการ (Operation Management)

learning & development.

Trainee จะได้รับการฝึกฝนผ่านการทำงานจริงในด้านต่าง ๆ ทั้งการตลาด การขาย การบริหารจัดการ และการบริการ ของธุรกิจการฝึกอบรม อีกทั้งจะผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ dots academy ได้แก่

 • Thinking Skills for Professionals

 • Six Thinking Hats

 • Power of Perception

 • Lateral Thinking

 • Simplicity

 • Business Problem Finding & Solving 

 • Content Marketing Masterclass

 • Winning Strategy

 • Insight Driven Marketing

 • Marketing in Digital Era

โดย Trainee จะได้รับประกาศรับรองการเรียนรู้เหมือนกับผู้เข้าอบรมจริงของทางหลักสูตร

หมายเหตุ: หลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 200,000 บาท

working.

dots academy มีออฟฟิศที่โครงการ Block 28 - สามย่าน ซึ่งไม่ได้จำเป็นจะต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน สามารถ Work from Home / Remote Working ได้หากไม่มีการฝึกอบรมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกในวันดังกล่าว

qualification.

 • ผู้สมัครจะต้องเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี) มาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

 • ไม่จำกัดสาขาที่เรียน

 • มีประสบการณ์ทำงานหรือไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนก็ได้

 • มีความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและอยากเรียนรู้ทักษะของการทำงานแบบมืออาชีพ

 • สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

benefits.

Trainee จะได้รับสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีเงินเดือนที่ 20,000 บาทต่อเดือนและโบนัส 1 เดือนเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง

เมื่อครบสัญญาจ้าง ทางบริษัทจะออกหนังสือรับรองและจดหมายแนะนำ (Recommendation) ให้กับ Trainee เพื่อใช้ในการสมัครงานกับองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งจะสนับสนุนในการแนะนำ Trainee ให้กับองค์กรที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้สามารถเติบโตในสายอาชีพที่ต้องการ

apply.

ผู้ที่สนใจและต้องการสมัครเข้าโครงการ Trainee Program จะต้องส่งเอกสารต่อไปนี้

 • จดหมายแนะนำตัว

 • ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ (ถ้ามี)

แล้วส่ง​มาที่อีเมล์ job@dotsth.com ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ LINE: @dots 

bottom of page