top of page

Upward Empathy: อีกมุมมองของความเห็นอกเห็นใจที่หลายองค์กรมองข้ามในโลกของการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เรามักได้ยินเกี่ยวกับความสำคัญของ "ความเห็นอกเห็นใจ" หรือ Empathy อยู่เสมอ แต่ส่วนใหญ่มักเน้นไปที่การที่ผู้นำหรือผู้บริหารต้องเข้าใจพนักงาน แต่มีอีกมุมมองหนึ่งที่มักถูกมองข้าม นั่นคือ "Upward Empathy" หรือความเห็นอกเห็นใจที่พนักงานมีต่อผู้บริหาร


Upward Empathy คืออะไร?

Upward Empathy คือความสามารถของพนักงานในการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง แนวคิดนี้เน้นการมองสถานการณ์จากมุมมองของผู้นำ เข้าใจความท้าทายและแรงกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญ


ทำไม Upward Empathy ถึงสำคัญ?

 1. สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น: เมื่อพนักงานเข้าใจภาระและความรับผิดชอบของผู้บริหาร พวกเขาจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นต่อการตัดสินใจและนโยบายต่างๆ ขององค์กร

 2. ลดความขัดแย้ง: การเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของผู้บริหารช่วยลดความขัดแย้งและความไม่พอใจที่อาจเกิดขึ้น

 3. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร: เมื่อพนักงานเข้าใจมุมมองของผู้บริหาร พวกเขาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเสนอไอเดียหรือข้อกังวลในรูปแบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการร่วมมือ: Upward Empathy ช่วยสร้างบรรยากาศของความเข้าใจและการร่วมมือกันในทุกระดับขององค์กร

 5. พัฒนาภาวะผู้นำ: พนักงานที่ฝึกฝน Upward Empathy จะพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพราะเริ่มมองภาพรวมและเข้าใจความซับซ้อนในการบริหารองค์กร


วิธีพัฒนา Upward Empathy ในองค์กร

 1. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง: จัดกิจกรรมหรือการประชุมที่เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง

 2. ส่งเสริมการสื่อสารแบบสองทาง: ผู้บริหารควรเปิดเผยถึงความท้าทายและกระบวนการตัดสินใจ ในขณะที่พนักงานควรได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 3. จัดโปรแกรม Job Shadowing: ให้พนักงานได้มีโอกาสสังเกตการทำงานของผู้บริหารในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเข้าใจภาระงานและความรับผิดชอบ

 4. ฝึกอบรมเรื่อง Emotional Intelligence: จัดการอบรมที่เน้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

 5. สร้างวัฒนธรรมการให้ feedback: ส่งเสริมให้มีการให้และรับ feedback อย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับขององค์กร


ความท้าทายในการสร้าง Upward Empathy

แม้ Upward Empathy จะมีประโยชน์มาก แต่การสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรก็มีความท้าทาย:

 1. ความเหลื่อมล้ำทางอำนาจ: พนักงานอาจรู้สึกลำบากใจในการแสดงความเห็นหรือเข้าใจมุมมองของผู้ที่มีอำนาจมากกว่า

 2. ความเคยชินกับวัฒนธรรมแบบเดิม: องค์กรที่มีโครงสร้างแบบลำดับชั้นเข้มงวดอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว

 3. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร: หากผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญหรือไม่สนับสนุน การสร้าง Upward Empathy อาจเป็นไปได้ยาก


Upward Empathy เป็นแนวคิดที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและปฏิสัมพันธ์ในองค์กร การส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้บริหารไม่เพียงแต่จะช่วยลดความขัดแย้ง แต่ยังสร้างวัฒนธรรมของความเข้าใจและการร่วมมือที่แท้จริง องค์กรที่สามารถปลูกฝัง Upward Empathy ได้สำเร็จจะพบว่าตนเองมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมองเห็นคุณค่าและส่งเสริม Upward Empathy จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว

Comentários


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page