top of page

Toxic People ไม่ได้เกี่ยวกับ Genแนวคิดเรื่อง Toxic People นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างช่วงวัย เพราะในความเป็นจริง สิ่งที่กำหนดว่าใครเป็น Toxic People คือพฤติกรรมและลักษณะนิสัยที่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไม่ใช่อายุหรือยุคสมัยที่พวกเขาเกิด พฤติกรรมเชิงลบเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการชอบควบคุมผู้อื่น การขาดความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นแก่ตัว หรือความก้าวร้าว ล้วนเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในคนทุกรุ่น


ลักษณะพฤติกรรมของ Toxic People ถูกระบุจากผลกระทบที่มีต่อผู้อื่น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มอายุใดอายุหนึ่ง ทุกวัฒนธรรมและทุกช่วงวัยต่างก็ยอมรับว่าลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นอันตราย สาเหตุของพฤติกรรม Toxic มักเกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยา มากกว่าอิทธิพลจากยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นประวัติส่วนตัว สุขภาพจิต และประสบการณ์ของบุคคลนั้น ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาที่พวกเขาเกิด


ถึงแม้คนแต่ละรุ่นอาจเผชิญกับแรงกดดันทางสังคมหรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน แต่ที่มาของพฤติกรรมแย่ๆ เกิดจากการผสมผสานที่ซับซ้อนของบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมที่อาจได้เรียนรู้มา ไม่ใช่แค่วัฒนธรรมเฉพาะรุ่น ความ Toxic เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์ของคนวัยเดียวกันหรือต่างวัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ได้เกี่ยวกับช่องว่างระหว่างวัยโดยธรรมชาติ แต่เกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างหาก


การทำความเข้าใจเรื่องความ Toxic ในตัวคนนั้น จำเป็นต้องมองบริบทที่กว้างขึ้นของพฤติกรรมส่วนบุคคล แทนที่จะโยงเอาเรื่องนี้ไปผูกกับความแตกต่างระหว่างวัย การมองในมุมกว้างแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาได้มีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการมุ่งความสนใจไปที่ตัวพฤติกรรมเอง ไม่ใช่แค่อายุของคนที่แสดงพฤติกรรมออกมา หากเราเข้าใจความจริงนี้ มันจะนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในสังคม โดยปราศจากอคติหรือการเหมารวมจากเรื่องช่วงวัย

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page