top of page

Soft Skills มีอะไรบ้าง ? - ทักษะที่ควรฝึกฝนในวันนี้Soft Skills เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จในชีวิต โดย Soft Skills ที่สำคัญมีดังนี้


  1. การสื่อสาร (Communication) - ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการฟัง เพื่อให้เข้าใจและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. การทำงานเป็นทีม (Teamwork) - ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับทีมได้

  3. ภาวะผู้นำ (Leadership) - ความสามารถในการนำทีม สร้างแรงบันดาลใจ และชี้นำทีมให้ทำงานบรรลุเป้าหมาย

  4. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) - ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะประเด็นสำคัญ และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

  5. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) - ความสามารถในการคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และหาวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่าง

  6. การบริหารเวลา (Time Management) - ความสามารถในการจัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลา

  7. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) - ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ยอมรับความคิดใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

  8. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) - ความสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย โดยไม่เสียสัมพันธภาพ

  9. การแก้ปัญหา (Problem Solving) - ความสามารถในการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

  10. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) - ความสามารถในการเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นด้วย


การพัฒนา Soft Skills เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือผู้บริหาร เพราะจะช่วยให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ดังนั้น การหมั่นฝึกฝนและพัฒนา Soft Skills อยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page