top of page

SMART Objective คืออะไร? ทำไมเขาถึงมักใช้กัน

เมื่อเราต้องมีการวางแผนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การตลาด หรือการสร้างกลยุทธ์อะไร แน่นอนว่าเราต้อง “เป้าหมาย” กันทั้งนั้น และบ่อยคร้ังที่เราก็จะมีการบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นต้องเป็นไปตามหลัก SMART Objective กัน (และเอาจริงๆ ก็ต้องบอกว่าหนังสือแทบทุกเล่มก็จะพูดแบบเดียวกันนั่นแหละ)

ส่วนหนึ่งที่ SMART Objective มักจะถูกนำมาใช้เป็นหลักในการสร้าง “เป้าหมาย” ก็เพราะมันเป็นแนวทางที่ทำให้เป้าหมายไม่เลื่อนลอย ไม่ฟุ้ง และในขณะเดียวกันก็สามารถจับต้องได้เพื่อที่คนทำงานจะได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองห่างไกลจากเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็จะได้นำไปสู่การปรับแผนอะไรต่อไปนั่นเอง

SMART Objective ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

SMART Objective คือการรวมตัวย่อสำคัญๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

S-Specific (เจาะจง) – คือมีการระบุที่ชัดเจน เช่นปริมาณยอดขายที่ต้องการ อัตราการเติบโต จำนวนผู้ติดตาม ฯลฯ

Measurable (วัดได้) – การระบุดังกล่าวนั้นสามารถวัดได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าการวัดแบบนี้ต้องสามารถอธิบายในเชิง “ปริมาณ” ได้

Attainable (ทำได้) – จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วไม่สามารถทำได้จริง ฉะนั้นการตั้งเป้าหมายใดๆ นั้น คนตั้งก็ต้องประเมินตัวเองได้เช่นกันว่าสามารถเป็นไปได้ อยู่บนพื้นฐานความจริง

Relevant (สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่) – การจะตั้งเป้าหมายใดๆ นั้นก็ต้องคำนึงว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายใหญ่ ไม่ใช่ตั้งกันไปคนละทางหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกัน อันนั้นก็จะกลายเป็นการตั้งเป้าหมายที่กลายเป็นภาระและอาจจะไม่เป็นประโยชน์เอาได้

Time-limited (ระบุในกรอบเวลา) – การตั้งเป้าหมายแบบไปเรื่อย ไม่กำหนดระยะเวลาก็คงไม่ใช่เรื่องดี เพราะอาจจะทำให้คนทำงานกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไร

จาก 5 คุณลักษณะดังกล่าวเลยทำให้การตั้งเป้าหมายที่ดีจึงมักจะไม่ซับซ้อนและค่อนข้างชัดเจน เช่น “เราจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจาก 25% เป็น 30% ภายในปี 2020” โดยทั้งนี้เป้าหมายดังกล่าวจะสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ที่ต้องการเป็นผู้นำในตลาด เป็นต้น

เราควรจะใช้ SMART Objective เมื่อไร?

เอาจริงๆ แล้ว SMART Objective นั้นเป็นสิ่งที่ควรทำในการตั้งเป้าหมายทุกอย่างเพราะมันทำให้ตัวคุณเองก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าจะต้องการอะไร ต้องบรรลุอะไร และนั่นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การวางเป้าหมายในการทำธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิต การตั้งเป้าหมายในการเรียน หรือการวางเป้าหมายในตอนปีใหม่ก็ทำได้ด้วยเช่นกัน

#objective #smart #เปาหมาย