top of page

ROI ของการทำ Learning & Development


learning & development

ROI ของ Learning & Development เป็นปัจจัยที่สำคัญในกลยุทธ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญ และหมายถึงค่าที่สามารถวัดและวิเคราะห์ได้ว่าการลงทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานนำมาสู่ผลกระทบและมูลค่าที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งหมดและความสำเร็จของธุรกิจ ในบทความนี้เราจะสำรวจถึงวิธีที่โปรแกรม Learning & Development มีบทบาทในการสร้างความสำเร็จขององค์กร และเหตุผลที่ทำให้การลงทุนในด้านนี้ถือเป็นการลงทุนที่มีความรู้ให้แก่ทีมงานของคุณ

  1. ประสิทธิภาพของการทำงานของพนักงาน: เมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสม พวกเขาจะได้รับทักษะและความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะตีความให้กับการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตออกมามีคุณภาพมากขึ้น

  2. การลดอัตราการลาออกของพนักงาน: การลงทุนในการพัฒนาพนักงานไม่เพียงทำให้พนักงานพอใจในงานของพวกเขา แต่ยังส่งเสริมความภักดีและความผูกพันต่อองค์กร พนักงานมักจะยืนหยัดอยู่กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตและพัฒนาของพวกเขา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยลดอัตราการลาออกและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลใหม่

  3. การส่งเสริมความสนุกสนานในการทำงาน: โปรแกรม Learning & Development เป็นวิธีที่ดีในการสร้างความสนุกสนานในการทำงาน การให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้กับพนักงานช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน

  4. การพัฒนาทักษะและความยืดหยุ่น: ด้วยการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว การพัฒนาทักษะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้คนในองค์กรทำงานได้เป็นอย่างดีและมีความสามารถในการต่อสู้กับสถานการณ์ที่ใหม่ ๆ

  5. การพัฒนาผู้นำที่มีความเข้าใจ: โปรแกรม Learning & Development ช่วยในการระบุและส่งเสริมความสามารถในการนำของผู้บริหาร ทำให้ผู้นำสามารถแก้ไขและทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้

  6. การส่งเสริมนวัตกรรม: โปรแกรม Learning & Development ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในองค์กร การเรียนรู้และพัฒนาทำให้พนักงานเห็นความสำคัญของการทำงานให้มีความสร้างสรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

  7. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: การเรียนรู้และพัฒนาที่ใช้ในทีมช่วยส่งเสริมทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงานของทีมให้ดียิ่งขึ้น

  8. การทำงานแบบยืดหยุ่น: Learning & Development ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการทำงานที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ทำให้พนักงานเข้าใจถึงประโยชน์ของการทำงานในระบบที่ทำให้สามารถทำงานได้ทุกที่และทุกเวลา

  9. ส่งเสริมความรับผิดชอบ: การให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทำให้พนักงานรับผิดชอบต่อการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเอง ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าในความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนาตนเอง

  10. การจัดการทรัพยากรมนุษย์: โปรแกรม Learning & Development ช่วยในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะที่เพียงพอต่อการทำงานในองค์กร ทำให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page