top of page

L&D กับ HRBP: การร่วมมือกันเพื่อพัฒนา Talent ขององค์กร


HRBP

ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน Learning and Development (L&D) และ Human Resource Business Partners (HRBPs) มีบทบาทสำคัญในการสร้างการเติบโตและความสำเร็จของบริษัท ในขณะที่ L&D มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะและความรู้ของพนักงาน HRBPs ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยจัดโครงการด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง L&D และ HRBP สามารถผลักดันการพัฒนาความสามารถและนำไปสู่ความเป็นเลิศขององค์กรได้


บทบาทของการเรียนรู้และการพัฒนา (L&D)


ผู้ที่ทำงานด้าน L&D มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบและใช้โปรแกรมการฝึกอบรมที่ส่งเสริมทักษะและความสามารถของพนักงาน ตั้งแต่การเริ่มงานไปจนถึงการพัฒนาความเป็นผู้นำ การริเริ่มของ L&D มีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป


ความสำคัญของ HR Business Partners (HRBPs)


HRBPs ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหาร ปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร พวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยธุรกิจเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความท้าทายเฉพาะของพวกเขา วางกลยุทธ์โซลูชันทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม การรักษาพนักงานไว้ในองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


การทำงานร่วมกันระหว่าง L&D และ HRBPs


การประเมินความต้องการความสามารถ: HRBPs ร่วมมือกับ L&D เพื่อดำเนินการประเมินความต้องการความสามารถที่ครอบคลุม ความร่วมมือนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโครงการของ L&D จะได้รับการปรับให้เหมาะกับช่องว่างของทักษะเฉพาะและลำดับความสำคัญของธุรกิจ


แผนงานการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์: การทำงานร่วมกัน L&D และ HRBPs จะช่วยสร้างแผนงานการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์กร วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าความพยายามของ L&D สนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม


HRBP

การระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูง: L&D และ HRBPs เป็นทีมที่ทำงานร่วมกันในการระบุพนักงานที่มีศักยภาพสูงและออกแบบแผนการพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับการเติบโตในสายอาชีพของพวกเขา ความร่วมมือนี้ช่วยยกระดับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและการรักษาบุคลากรไว้ในองค์กรได้


การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: HRBP ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการวิเคราะห์กำลังคน ทำให้ L&D สามารถออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการด้านทักษะที่เกิดขึ้นใหม่

การวัดผลการฝึกอบรม: ด้วยการสนับสนุนของ HRBPs L&D สามารถวัดผลกระทบของโปรแกรมการฝึกอบรมต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ การทำงานร่วมกันช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและปรับแต่งความคิดริเริ่ม L&D อย่างละเอียดตามผลลัพธ์ที่จับต้องได้


การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี


ทั้ง L&D และ HRBP สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงความพยายามของพวกเขา ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) สามารถอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง การติดตาม และการรายงานการฝึกอบรม ในขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลช่วยให้สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อระบุความต้องการการฝึกอบรมและวัด ROI


การสื่อสารและข้อเสนอแนะ


การสื่อสารแบบเปิดระหว่าง L&D และ HRBPs มีความสำคัญต่อการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ ข้อเสนอแนะและการระดมสมองเป็นประจำช่วยส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความสามารถในการปรับกลยุทธ์ L&D ให้ตรงกับความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลง


การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง Learning & Development (L&D) และ Human Resource Business Partners (HRBPs) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและบรรลุความสำเร็จขององค์กร ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน L&D และ HRBP สามารถสร้างแนวทางเชิงกลยุทธ์และเหนียวแน่นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในการบริหารบุคลากร ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างความผูกพัน การรักษาพนักงาน และผลการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พัฒนาตลอดเวลา

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page