top of page

Healthy Conflict vs Unhealthy Conflict - ความขัดแย้งที่เราควรรู้และจัดการให้เป็นconflict


การขัดแย้ง (Conflict) เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ โดยเฉพาะในทีมงานและองค์กร แต่การขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นผลเหมือนเดิมเสมอไป บางครั้งการขัดแย้งสามารถนำสู่ผลลัพธ์ที่ดี เกิดการเติบโตและพัฒนา ในขณะที่บางครั้งอาจส่งผลกระทบที่เสียหายต่อความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของการทำงาน มันจึงจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการขัดแย้งที่เป็นประโยชน์และการขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์ และเข้าใจผลกระทบของทั้งสองอย่างเพื่้อจะสามารถบริหารจัดการได้healthy conflict

การขัดแย้งที่เป็นประโยชน์ (Healthy Conflict)


นิยาม: การขัดแย้งที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความไม่เห็นพ้องหรือความแตกต่างในมุมมอง ซึ่งความเห็นต่าง ๆ นั้นถูกอธิบายความอย่างเปิดเผยและเคารพกันและกันโดยมีเจตนาในการหาทางออกที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง


ลักษณะของ Healthy Conflict

 1. การสื่อสารที่สร้างสรรค์: ในการขัดแย้งที่เป็นประโยชน์ ทีมงานแต่ละคนจะแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีส่วนบุคคล พวกเขาฟังความเห็นของกันและกันอย่างใส่ใจและมีการสนทนาที่สร้างสรรค์เพื่อเข้าใจมุมมองของกันและกัน

 2. ให้ความสำคัญกับปัญหา: การขัดแย้งที่เป็นประโยชน์จะโฟกัสกับกับการแสดงมุมมองต่อปัญหาหรือประเด็นที่กำลังพิจารณาซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจง ไม่ได้เป็นการโจมตีบุคคล มีเป้าหมายที่จะระบุต้นตอของการขัดแย้งและต่างพยายามร่วมกันทำงานเพื่อหาทางออก

 3. การพยายามให้ความร่วมมือ: ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขัดแย้งที่เป็นประโยชน์จะมุ่งมั่นเพื่อหาการทำงานร่วมกันและทำการต่อรองตามความจำเป็น ทีมงานจะให้ความสำคัญกับการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมหรือองค์กรทั้งหมด

 4. การเติบโตและนวัตกรรม: การขัดแย้งที่เป็นประโยชน์สามารถนำสู่ความคิดใหม่ มุมมองและทางออกใหม่ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างมีนัยสำคัญและกระตุ้นบุคคลให้ท้าทายมุมมองของตน

ประโยชน์ของ Healthy Conflict

 • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: มุมมองที่หลากหลายส่งผลให้ตัดสินใจที่รอบคอบมากกว่าเดิม

 • การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงขึ้น: การสื่อสารที่เปิดเผยจะสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพกันภายในทีม

 • ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น: มุมมองที่แตกต่างสามารถกระตุ้นการแก้ปัญหาด้วยการคิดสร้างสรรค์ที่มากขึ้น

 • การสร้างทีมที่มีความหลากหลาย: ทักษะในการแก้ขัดแย้งมีส่วนช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมทีมที่สมดุลมากกว่าเดิม


unhealthy conflict

การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์ (Unhealthy Conflict)


นิยาม: การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่รุนแรง ทำลาย ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง


ลักษณะ:

 1. การโจมตีบุคคล: การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์มักจะมีการดูหมิ่น เย้ยหยัน ล้อเลีบนและการโจมตีบุคคล จะเกิดการชโจมตีกันเองแทนการตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้น

 2. ขาดการสื่อสาร: การสื่อสารในการขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์มีความแตกต่างออกไปเช่นการส่งเสียงดัง การขัดจังหวะและการเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของผู้อื่น การฟังถูกแทนที่ด้วยความต้องการ "ชนะ" การโต้แย้ง และบ่อยครั้งที่การพูดคุยจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

 3. การเพิ่มความรุนแรง: การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์สามารถเพิ่มความรุนแรงได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและทำลายความเชื่อมั่นระหว่างสมาชิกภายในทีม

 4. ผลกระทบที่เป็นลบ: การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำให้เกิดการรั่วไหลของพลังงานในทีม คนทำงานไม่มีความรู้สึกอย่างมีส่วนร่วม ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถนำไปสู่การขาดงานและอัตราการลาออกในที่สุด

ผลกระทบ:

 • ภาวะทางจิตใจ: การโต้แย้งที่เป็นลบทำให้ทีมเสียสมาธิ ไม่มีความสุขในการทำงาน เกิดความหวาดระแวง

 • ความสัมพันธ์ที่เสียหาย: ความขัดแย้งทำให้ความสัมพันธ์ในทีมเสียหายได้ และนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ มากมาย

 • ประสิทธิภาพที่ลดลง: พลังงานของทีมมีโอกาสสูงที่จะถูกนำไปใช้ในการขัดแย้งแทนที่จะนำไปใช้ทำงาน

 • การสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ลดลง: ความกลัวจากการขัดแย้งกดดันความคิดสร้างสรรค์และการแบ่งปันความคิดในทีม

สรุป:

ความแตกต่างระหว่างการขัดแย้งที่เป็นประโยชน์และการขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่ที่วิธีการจัดการและการแก้ไขการขัดแย้ง การขัดแย้งที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างการผลกระทบเชิงบวกและความเจริญเติบโตของความคิด ในขณะที่การขัดแย้งที่ไม่เป็นประโยชน์นำไปสู่ความวุ่นวายความเชื่อมั่นและการทำลายความเป็นทีม การยอมรับซึ่งกันและกัน การสื่อสารเปิดเผย การฟังอย่างใส่ใจและการให้ความสำคัญกับการหาทางออกสามารถช่วยเปลี่ยนการขัดแย้งให้เป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาและการร่วมมือกันได้ ซึ่งนั่นเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารต้องรู้จักการจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับองค์กร

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page