top of page

Gantt chart: เครื่องมือช่วยการตลาดมือใหม่จัดการโครงการได้อย่างมือโปร


Gantt Chart

แผนภูมิแกนต์คืออะไร?

แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) คือเครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้ในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ โดยจะแสดงงานที่ต้องทำทั้งหมด กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงาน แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการตลาด


ประโยชน์ของแผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์มีประโยชน์หลายประการสำหรับนักการตลาด ดังนี้

 • ช่วยในการวางแผนโครงการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองเห็นภาพรวมของโครงการทั้งหมด และสามารถกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสม

 • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของโครงการการตลาดได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าจริงกับแผนงานที่วางไว้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 • ช่วยในการสื่อสารกับทีมงานและผู้บริหารได้อย่างชัดเจน โดยแผนภูมิแกนต์สามารถแสดงให้เห็นถึงงานทั้งหมดที่ต้องทำ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงานได้อย่างครบถ้วนวิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์

การสร้างแผนภูมิแกนต์สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 1. ระบุงานทั้งหมดที่ต้องทำในโครงการการตลาด

 2. กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงาน

 3. กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงาน

 4. นำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นแผนภูมิแกนต์ โดยใช้แกนนอนแสดงเวลา และแกนตั้งแสดงงานที่ต้องทำ

 5. ใช้แถบสีหรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงความคืบหน้าของแต่ละงาน

ตัวอย่างการใช้แผนภูมิแกนต์ในการตลาด

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้แผนภูมิแกนต์ในการตลาด

 • การวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแผนภูมิแกนต์สามารถแสดงให้เห็นถึงงานทั้งหมดที่ต้องทำในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทำการตลาด การจัดจำหน่าย เป็นต้น รวมถึงกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน

 • การวางแผนแคมเปญการตลาด โดยแผนภูมิแกนต์สามารถแสดงให้เห็นถึงงานทั้งหมดที่ต้องทำในการจัดทำแคมเปญการตลาด เช่น การวิจัยตลาด การวางแผนกลยุทธ์การตลาด การสร้างสรรค์สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน

 • การวางแผนการจัดอีเวนต์ทางการตลาด โดยแผนภูมิแกนต์สามารถแสดงให้เห็นถึงงานทั้งหมดที่ต้องทำในการจัดงานอีเวนต์ เช่น การหาสถานที่ การออกแบบงาน การติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานและระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน

เคล็ดลับในการใช้แผนภูมิแกนต์

 • แบ่งงานออกเป็นขนาดเล็กๆ ที่สามารถจัดการได้ง่าย

 • กำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างสมจริง

 • ระบุความสัมพันธ์ระหว่างงานแต่ละงานให้ชัดเจน

 • ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงแผนภูมิแกนต์ตามความจำเป็น

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือบริหารโครงการที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักการตลาดในการวางแผน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกับทีมงานและผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดมือใหม่สามารถนำแผนภูมิแกนต์ไปใช้กับโครงการการตลาดต่างๆ ได้ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page