top of page

Feedback Sandwich: เทคนิคการให้ความเห็นแบบมีประสิทธิภาพ


feedback sandwich

Feedback Sandwich เป็นเทคนิคการให้คำแนะนำหรือติชมในรูปแบบที่เน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความเข้าใจในบริบทการสื่อสาร มันถูกเรียกว่า "แซนวิชฟีดแบ็ค" เพราะมีโครงสร้างคล้ายแซนวิช ที่เป็นหมู่บรรจุซองของข้อมูลด้วยประโยคดี ประกอบด้วยส่วนสองข้างที่เป็นคำชมเช่น "ข้อดี" และ "คุณค่า" ที่ห่อหุ้มโดยส่วนกลางที่เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการปรับปรุงหรือคำแนะนำ "ข้อคิดเห็น" หรือ "พื้นที่การพัฒนา"

โครงสร้างของ Feedback Sandwich มักจะประกอบด้วยส่วนดังนี้:

  1. ข้อดีหรือคำชม (Positive Feedback): เปิดตัวด้วยการนำเสนอคุณค่าหรือคำชมเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือผลงานที่ดีของบุคคล ตัวอย่างเช่น "คุณทำงานอย่างรอบคอบและมีสมาธิที่ดีตลอดเวลา"

  2. พื้นที่การพัฒนาหรือคำแนะนำ (Development Area or Constructive Feedback): หลังจากนั้นคือส่วนที่เน้นการให้คำแนะนำหรือชี้แจงในส่วนที่ต้องการปรับปรุง การให้คำแนะนำนี้ควรเป็นเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อให้บุคคลสามารถพัฒนาและปรับปรุงในด้านที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น "เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนอ คุณสามารถฝึกเล่าเรื่องราวให้มีความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์"

  3. ความคิดเห็นอีกครั้งหรือสรุป (Positive Feedback or Conclusion): ปิดท้ายด้วยการเน้นข้อดีเพิ่มเติมหรือสรุปอีกครั้งเพื่อเสริมความคุ้นเคยและสร้างความเข้าใจในการแสดงความคิดเห็นที่มีวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น "ผลงานของคุณเป็นที่น่าประทับใจและมีความก้าวหน้า คุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการพัฒนา"

Feedback Sandwich เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การให้คำแนะนำเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากมีการส่งเสริมความเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เป็นบวกและเสริมทางด้านบวกในที่สุด เพื่อให้ผู้รับข้อมูลรู้ว่าเสมอมีคุณค่าและการพัฒนาที่เป็นไปในทางที่ดี

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page