top of page

Daily Tips: พัฒนา Growth Mindset


Growth Mindset

การมี Growth Mindset สามารถช่วยเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองได้ดี แล้วเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้มี Gwoth Mindset ได้ในทุกวันผ่านทิปเหล่านี้

  1. อ่านหนังสืออยู่เสมอ: การอ่านทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เรื่อย ๆ

  2. การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้: การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองช่วยให้เราสามารถพัฒนาต่อได้แบบมีทิศทาง

  3. การหา Feedback: Feedback เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนา ควรหมั่นที่จะหาให้กับตัวเอง

  4. รับความท้าทาย: การก้าวออกจาก Comfort Zone ก็เป็นส่วนสำคัญทำให้เราเกิดการโตและพัฒนาขึ้น

  5. สำรวจตัวเองอยู่เสมอ: การรู้จักตัวตนของตัวเองก็ทำให้ได้เห็นข้อดี และส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไป

  6. รู้จักคนอื่น: การได้เจอคนใหม่ มีเครือข่ายที่กว้างขึ้นก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น เติบโตขึ้น

ทั้งหมดนี้อาจจะไม่ต้องทำพร้อมกันหมด หรือต้องทำครบทุกข้อแต่อย่างใด แต่หากสามารถทำหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะเป็นพื้นฐานอันดีในการพัฒนาตัวเองและสร้าง Growth Mindset ให้เกิดขึ้น

Opmerkingen


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page