top of page

Daily Tips: พฤติกรรมสร้างโอกาสในการก้าวหน้า


career development

ถ้าเรามองการก้าวหน้าในการทำงานนั้น เราก็อาจจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและสามารถต่อยอดให้ตัวเองได้อยู่เรื่อย ๆ ซึ่งก็ได้แก่พฤติกรรมเหล่านี้

  1. เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา: การทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วทำให้เรายังพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ สามารถขยายศักยภาพเราได้มากขึ้นเรื่อย

  2. รู้จักคนมากขึ้น: การได้ขยายเครือข่ายของเราทำให้เราอาจจะได้โอกาสในการรู้จักคนใหม่ ๆ โอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต

  3. หา Mentor: การมีคนช่วยไกด์หรือช่วยแนะนำสิ่งที่เราควรพัฒนาต่อก็เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เราโตขึ้นโดยไม่หลงทาง

  4. เข้าร่วมโครงการ: เปิดโอกาสตัวเองในการร่วมกับโปรเจคต่าง ๆ ไม่ว่าจะในหรือนอกองค์กร

  5. ปรับตัวเสมอ: แสดงให้เห็นว่าตัวเราเปิดรับกับกระแสใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือเทรนด์ต่าง ๆ

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page