top of page

Customer Experience (CX) คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญกับการตลาดในปัจจุบัน


Customer Experience

Customer Experience (CX) หมายถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับขณะที่ติดต่อกับและใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจ นั่นหมายความว่า CX ไม่เพียงแค่การซื้อสินค้าหรือรับบริการเท่านั้น แต่เป็นการรวมถึงทุกขั้นตอนของการติดต่อ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ จนถึงขั้นตอนหลังการซื้อและบริการหลังการขาย


การสร้าง Customer Experience ที่ดี นั้นมีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมธุรกิจที่ท้าทายและการแข่งขันที่เข้มข้น ลูกค้ามีอิทธิพลที่มากขึ้นในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ไม่ใช่เพียงแค่ราคาหรือคุณภาพของสินค้า แต่คือประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับจากการที่ติดต่อกับธุรกิจ


ทำไม Customer Experience สำคัญกับการตลาดในปัจจุบัน?

 1. สร้างความพึงพอใจและความภักดีใจในลูกค้า: การให้ความสำคัญใน Customer Experience ช่วยสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจในลูกค้า ทำให้พวกเขารู้สึกดีกับธุรกิจและมีความคิดเชิงบวกในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการครั้งต่อไป

 2. สร้างความเชื่อถือและความภักดีใจในลูกค้า: ลูกค้ามักมีความเชื่อถือในธุรกิจที่มี Customer Experience ที่ดี เพราะพวกเขารู้สึกมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา

 3. สร้างลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Customers) และบอกต่อ (Referrals): ลูกค้าที่ได้รับ Customer Experience ที่ดีมักจะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้งและแนะนำให้คนอื่น ๆ มาใช้บริการเช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความเชื่อถือให้กับธุรกิจ

 4. ลดการไหลออกของลูกค้า (Customer Churn): การให้ความสำคัญใน Customer Experience ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า ลูกค้าที่พอใจและพึงพอใจใน Customer Experience จะไม่เกลียดเกลื้อนหรือสละสิทธิ์ในการเป็นลูกค้าของธุรกิจ

 5. สร้างความแตกต่างในตลาด: การให้ความสำคัญใน Customer Experience ช่วยสร้างความแตกต่างและเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งที่มาของการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของธุรกิจในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง

วิธีการสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยม

Customer Experience (CX) คือปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจให้กับลูกค้า การสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการติดต่อกับลูกค้า ดังนี้คือวิธีการสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยมที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้:

 1. ทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า: การเริ่มต้นในการสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยมคือการทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้โดยการศึกษาและสำรวจตลาด และการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของพวกเขา

 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า: ความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาได้รับ ดังนั้นควรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

 3. ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ: การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สร้าง Customer Experience ที่ดี ควรให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกพอใจและคุ้มค่า

 4. สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ: การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำเป็นสำหรับลูกค้า นอกจากความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว ยังควรสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและมีความเป็นหนึ่งเดียวที่ลูกค้าไม่สามารถหาได้ที่อื่น

 5. สร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน: การสร้างความเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้าง Customer Experience ที่ยอดเยี่ยม ควรให้ความสำคัญในเรื่องของความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในธุรกิจ

 6. ใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุง Customer Experience: เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง Customer Experience ควรใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกับลูกค้า และการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

 7. ให้ความสำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการและข้อเสนอแนะ: ความพอใจของลูกค้านั้นเกิดจากความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการตอบสนองต่อความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้า

 8. ติดตามและวัดผล Customer Experience: การติดตามและวัดผล Customer Experience เป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา Customer Experience ให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของ Customer Experience

Customer Experience (CX) หมายถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากการติดต่อกับธุรกิจหรือบริการในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะและความหมายที่หลากหลาย และส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีใจของลูกค้า ดังนั้น เพื่อทำ CX ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ธุรกิจและบริการต่าง ๆ จำเป็นต้องทำความเข้าใจและรู้จักประเภทของ Customer Experience ที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบดังนี้:

 1. ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการ: ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นประเภทที่พบเห็นบ่อยที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การหาข้อมูลสินค้า การตัดสินใจในการซื้อ การชำระเงิน และการรับสินค้าหรือบริการ ประสบการณ์ที่ดีในขั้นตอนทั้งหมดนี้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและส่งผลต่อความภักดีใจในธุรกิจของคุณ

 2. ประสบการณ์ในการให้บริการ: ประสบการณ์ในการให้บริการเป็นอีกประเภทที่สำคัญ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องของความสะดวกสบายในการให้บริการ ความรวดเร็วและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า การให้บริการที่ดีทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและพอใจในการใช้บริการของคุณ

 3. ระสบการณ์ในการติดต่อกับพนักงาน: ประสบการณ์ในการติดต่อกับพนักงานเป็นประเภทที่อยู่ในขอบเขตของการให้บริการ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องของการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ความเป็นมืออาชีพ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อกับพนักงานช่วยสร้างความภักดีใจและความพึงพอใจในการทำธุรกิจกับคุณ

 4. ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการ: ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการเป็นประเภทที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้งาน ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานช่วยสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและเสริมสร้างความภักดีใจในการทำธุรกิจกับคุณ

 5. ประสบการณ์ในการรับการสนับสนุนหลังการขาย: ประสบการณ์ในการรับการสนับสนุนหลังการขายเป็นอีกประเภทที่สำคัญ ซึ่งควรให้ความสำคัญในเรื่องของความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และความสะดวกสบายในการรับการสนับสนุน ประสบการณ์ที่ดีในการรับการสนับสนุนหลังการขายช่วยสร้างความพึงพอใจในลูกค้าและส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของคุณอีกครั้ง

การเสริมสร้าง Customer Experience ที่ดีสามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีความสำเร็จและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจและน่าทึ่งให้กับลูกค้า การทำ Customer Experience ให้ดีต้องเน้นไปที่การฟังความต้องการของลูกค้า การให้บริการที่มีคุณภาพและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจให้กับลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอนของ Customer Journey ของพวกเขา


Customer Experience

อุปสรรคของการสร้าง Customer Experience ที่ธุรกิจมักเจอ


การสร้าง Customer Experience (CX) ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความภักดีใจให้กับลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม การสร้าง CX ที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป มีอุปสรรคและความซับซ้อนที่คุณอาจพบเจอ ดังนี้คืออุปสรรคของการสร้าง Customer Experience ที่คุณอาจจะเจอและวิธีการที่คุณสามารถเอาใจใส่และแก้ไข:

 1. ขาดแคลนข้อมูลลูกค้า: หากคุณไม่มีข้อมูลลูกค้าที่เพียงพอ การสร้าง CX ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอาจทำได้ยาก ควรทำการสำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผน CX

 2. ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจน: ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดความคาดหวังของ CX ได้อย่างชัดเจน ลูกค้าอาจไม่เข้าใจหรือไม่พึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ควรกำหนดเป้าหมาย CX ที่ชัดเจนและเก็บติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

 3. ความซับซ้อนในกระบวนการภายใน: หากกระบวนการภายในของธุรกิจคุณซับซ้อนและไม่เป็นระบบ อาจทำให้คุณไม่สามารถให้บริการ CX ที่ดีได้ ควรพิจารณาและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพและเหมาะสมกับ CX ที่คุณต้องการสร้าง

 4. ข้อผิดพลาดในการส่งสินค้าหรือบริการ: หากมีข้อผิดพลาดในการส่งสินค้าหรือบริการ ลูกค้าอาจพบประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจและส่งผลกระทบต่อ CX ควรให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในกระบวนการส่งสินค้าหรือบริการ

 5. ข้อจำกัดในทรัพยากร: หากทรัพยากรของคุณมีข้อจำกัด เช่น งบประมาณ แรงงาน หรือเทคโนโลยี อาจทำให้การสร้าง CX ที่มีคุณภาพตามที่คุณต้องการเป็นไปได้ยาก ควรวางแผนและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มี CX ที่ดีที่สุด

 6. การแข่งขันที่เข้มข้น: การแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการอาจทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการเลือกใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่ง ควรสร้าง CX ที่ดีเพื่อยึดตัวแข่งของคุณและคว้าใจลูกค้าไว้ในด้านของคุณ

 7. ความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลง: ความคาดหวังของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา สภาพความเจริญรุ่งเรือง และแนวโน้มของตลาด ควรติดตามและปรับปรุง CX ของคุณให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามเวลา

 8. ความยากลำบากในการวัด CX: ความซับซ้อนในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าอาจทำให้คุณมีความยากลำบากในการตรวจสอบผลของ CX ที่คุณสร้างขึ้น ควรคำนึงถึงเครื่องมือและวิธีการในการวัด CX อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำ CX ที่ดีต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม ความพยุงพอใจของลูกค้าและความภักดีใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณนั้น ทำให้เรื่องที่คุณลงมือสร้าง CX ที่เหมาะสมเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ควรให้ความสำคัญและความตั้งใจในการพัฒนาและสร้าง CX ที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและความภักดีใจให้กับลูกค้า


Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page