top of page

4 สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานมากความสามารถถูกมองข้ามในองค์กร
การมีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ แต่น่าแปลกใจที่หลายองค์กรกลับมองข้ามพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น โดยเราอาจจะพบ 4 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสถานการณ์นี้:


1. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการแสดงออก


องค์กรที่มีวัฒนธรรมปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่สนับสนุนการแสดงความคิดเห็น มักทำให้พนักงานที่มีไอเดียดีๆ ไม่กล้าแสดงออก พวกเขาอาจรู้สึกว่าความคิดของตนไม่มีคุณค่าหรือไม่ได้รับการยอมรับ ส่งผลให้ศักยภาพที่แท้จริงถูกซ่อนเร้นไว้


การแก้ไข: สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คุณค่ากับนวัตกรรม ผู้นำควรแสดงให้เห็นว่าทุกความคิดเห็นมีคุณค่าและได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง


2. ระบบการประเมินพนักงานไม่มีประสิทธิภาพ


ระบบการประเมินผลงานที่ไม่ครอบคลุมหรือไม่ยุติธรรม อาจทำให้พนักงานที่มีความสามารถพิเศษถูกมองข้าม โดยเฉพาะหากระบบมุ่งเน้นเพียงตัวเลขหรือผลงานที่จับต้องได้ในระยะสั้น


การแก้ไข: พัฒนาระบบการประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลงานเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงทักษะที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ


3. อคติในที่ทำงาน


อคติทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือภูมิหลังการศึกษา สามารถบดบังมุมมองของผู้บริหารต่อความสามารถที่แท้จริงของพนักงาน


การแก้ไข: จัดอบรมเรื่องความหลากหลายและการลดอคติให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ สร้างทีมที่หลากหลายและส่งเสริมวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง


4. การขาดวิสัยทัศน์ในการหาศักยภาพของพนักงาน


ผู้นำหรือผู้บริหารที่ขาดทักษะในการมองเห็นและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของพนักงาน อาจพลาดโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าขององค์กร


การแก้ไข: พัฒนาทักษะการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหาร สร้างโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นการค้นหาและส่งเสริมศักยภาพของทีม


การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรใช้ประโยชน์จากความสามารถของพนักงานได้อย่างเต็มที่ แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้ได้ในระยะยาว

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page