top of page

ESG คืออะไร หลักการ ESG สำคัญอย่างไรกับการธุรกิจ


ESG

ESG คือตัวอักษรตั้งต้นของคำว่า "Environmental, Social, and Governance" ซึ่งเป็นแนวคิดทางธุรกิจและการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental), ด้านสังคม (Social), และด้านการบริหารจัดการ (Governance) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเนื่องจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคและนักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ

 1. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental): การให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมหมายถึงการพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น การใช้พลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และการใช้วัสดุที่มีกระแสของวัสดุตั้งแต่การผลิตจนถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์สำหรับสิ่งแวดล้อม

 2. ด้านสังคม (Social): การให้ความสำคัญในด้านสังคมหมายถึงการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ การดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่เปิดกว้างและเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาและพัฒนาให้คนในองค์กรสามารถเติบโตและพัฒนาเพื่อความสำเร็จในอนาคต การส่งเสริมความความยุติธรรมในการทำงานและการดำเนินงานทั้งในองค์กรและต่อสังคม และการเก็บรักษาความน่าเชื่อถือในตลาด

 3. ด้านการบริหารจัดการ (Governance): การให้ความสำคัญในด้านการบริหารจัดการหมายถึงการสร้างระบบการบริหารที่ดีและโปร่งใส การใช้เงินอย่างรอบคอบและโปร่งใส การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และถูกต้องตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจและจริยธรรม ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือในตลาดและสามารถเสริมสร้างความเป็นมาตรฐานขององค์กรได้

การให้ความสำคัญกับแนวคิด ESG นั้นส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้กับธุรกิจของตน การใช้ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจจะช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและลูกค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางธุรกิจที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการอนาคตทางธุรกิจที่ยั่งยืน ในทำนองเดียวกัน ESG ยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินธุรกิจ สร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งในองค์กร และช่วยให้การปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมและตลาดในอนาคต


ESG สำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?

ESG (Environmental, Social, and Governance) เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถส่งเสริมและสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและลูกค้า โดยมีข้อดีหลายประการดังนี้:

 1. สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ: ESG ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานให้กับการดำเนินงาน การดูแลสังคมในองค์กรและในชุมชนที่ธุรกิจดำเนินกิจกรรมอยู่ และการบริหารจัดการที่ดีทำให้ธุรกิจสามารถเสริมสร้างความยั่งยืนและความเป็นมาตรฐานที่ดีในองค์กร

 2. สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ: การให้ความสำคัญกับด้าน ESG ทำให้ธุรกิจมีโอกาสสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยนักลงทุนและลูกค้ามักให้ความสำคัญกับธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะสร้างความไว้วางใจและสร้างความเชื่อถือให้กับลูกค้า ทำให้ธุรกิจมีโอกาสได้รับความสำเร็จในระยะยาว

 3. ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ: การให้ความสำคัญกับด้าน ESG ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยการมีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการลดความเสี่ยงในด้านกฎหมายและภาษี

 4. สร้างจุดยืนที่ดีในตลาด: การให้ความสำคัญกับ ESG ช่วยสร้างจุดยืนที่ดีให้กับธุรกิจในตลาด นักลงทุนและลูกค้ามักมองหาธุรกิจที่มีความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมักพิจารณาจุดยืนเมื่อต้องการทำธุรกิจกับบริษัท การให้ความสำคัญกับ ESG ทำให้ธุรกิจมีโอกาสสร้างจุดยืนที่ดีให้กับลูกค้าและลูกค้าใหม่

 5. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน: ESG ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยการให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานให้กับการดำเนินงาน การดูแลสังคมในองค์กรและในชุมชนที่ธุรกิจดำเนินกิจกรรมอยู่ และการบริหารจัดการที่ดีทำให้ธุรกิจสามารถเสริมสร้างความยั่งยืนและความเป็นมาตรฐานที่ดีในองค์กร


ESG

ESG มีผลกับยอดขายอย่างไร ?

ESG มีผลต่อยอดขายอย่างหลากหลายทาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้:

 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ: การให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม และการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ลูกค้ามีความน่าเชื่อถือในการซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

 2. ดึงดูดลูกค้าใหม่: ลูกค้าในยุคปัจจุบันมีความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าและบริการที่พวกเขาซื้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งเมื่อธุรกิจมีความใส่ใจในด้าน ESG อาจช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีความสำคัญในเรื่องราวที่ดี

 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า: ESG ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า การให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม และการบริหารจัดการที่ดีทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าธุรกิจเป็นองค์กรที่เข้าใจและให้ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 4. ลดความเสี่ยงในการลงทุน: การให้ความสำคัญกับ ESG ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ และส่งผลให้นักลงทุนพร้อมที่จะลงทุนมากขึ้นในธุรกิจที่มีความสำคัญในด้าน ESG

 5. เสริมสร้างส่วนแบ่งตลาด: ESG ช่วยเสริมสร้างส่วนแบ่งตลาดให้กับธุรกิจ การให้ความสำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบทางสังคม และการบริหารจัดการที่ดีเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในตลาด

ธุรกิจขนาดไหน หรือประเภทไหน ควรใส่ใจกับ ESG

การให้ความสำคัญกับ ESG (Environment, Social, and Governance) เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ว่าธุรกิจขนาดใด หรือประเภทใดก็ตาม เนื่องจาก ESG เป็นหลักการที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ลดความเสี่ยงในการลงทุน สร้างความน่าเชื่อถือในตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า

ธุรกิจที่ควรใส่ใจกับ ESG ได้แก่:

 1. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม: ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ธุรกิจเกษตรกรรม อุตสาหกรรมผลิตสินค้า เป็นต้น ควรให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมที่มีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

 2. ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม: ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม เช่น ธุรกิจการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการสังคม เป็นต้น ควรใส่ใจในการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

 3. ธุรกิจที่ควรต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า: ธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการต้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทางธุรกิจที่ดี ทำให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในตลาด

 4. ธุรกิจที่มีผู้ลงทุน: ธุรกิจที่มีผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับ ESG เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน และสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับนักลงทุน

ในสรุป การให้ความสำคัญกับ ESG เป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า นักลงทุน และสังคม และให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในตลาด

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page