top of page

อุปสรรคของการสร้าง Thinking Skills สำหรับคนทำงานในโลกของการทำงานยุคใหม่ ทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทาย แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้ว คนทำงานจำนวนมากกลับประสบอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการคิด ดังนี้


1. ติดกับดักงานประจำ - คนทำงานมักจะจมอยู่กับงานที่ทำซ้ำๆ เป็นกิจวัตร จนไม่มีเวลาและพลังงานที่จะหยุดคิดไตร่ตรอง หรือมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน จึงพลาดโอกาสในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบ


2. วัฒนธรรมองค์กรแบบอนุรักษ์นิยม - หลายองค์กรยังคงยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆ ไม่เปิดกว้างให้พนักงานได้คิดค้นหรือทดลองทำสิ่งใหม่ๆ กลัวความเสี่ยงและความล้มเหลว จึงไม่สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะการคิด


3. ขาดการอบรมและพัฒนา - แม้หลายองค์กรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร แต่มักจะเน้นแต่เรื่องทักษะการทำงานเฉพาะด้าน โดยละเลยการอบรมด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ หรือการคิดเชิงกลยุทธ์ ทำให้พนักงานขาดเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง


4. ภาระงานที่หนักและความเครียด - ภายใต้ความกดดันและการแข่งขันที่สูงในที่ทำงาน คนทำงานมักจะต้องรับภาระงานที่หนักและเครียด จนไม่มีกำลังใจและแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง


5. ขาดการสื่อสารและการให้ข้อมูลป้อนกลับ - การพัฒนาการคิดต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับฟังมุมมองที่แตกต่าง และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ แต่ในหลายองค์กร กลับไม่มีช่องทางหรือพื้นที่ให้พนักงานได้สื่อสารกันอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการคิด


ในฐานะคนทำงาน เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา Thinking Skills และหาทางขจัดอุปสรรคต่างๆ ด้วยการสร้างวินัยในการคิด จัดสรรเวลาให้กับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ กล้าเสนอความคิดใหม่ๆ ในที่ทำงาน และแสวงหาโอกาสในการฝึกฝนการคิดผ่านการอบรม การทำโปรเจ็กต์ หรือการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ


นอกจากนี้ ผู้บริหารและองค์กรควรให้การสนับสนุนด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและยอมรับความคิดที่หลากหลาย กำหนดเป้าหมายและดัชนีชี้วัดในการพัฒนา Thinking Skills ของพนักงาน รวมถึงการสร้างระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด


การพัฒนาทักษะการคิดไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หากเรามีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากองค์กร เชื่อได้ว่าทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิดที่เก่งกาจ พร้อมสร้างผลงานที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างแน่นอน


----------------------------------------------------------

ฝึกทักษะการคิดได้ในหลักสูตรต่าง ๆ ของ dots academy

ความคิดเห็น


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page