top of page

ศิลปะการโค้ชที่มีประสิทธิภาพจากการถาม ฟัง และเข้าใจบทบาทของผู้นำในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากการเป็นแหล่งข้อมูลหลักของการแก้ปัญหา กลายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการเติบโตและพัฒนาการของทีมงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการการเป็นโค้ชที่มุ่งเน้นการเข้าอกเข้าใจ การบันดาลใจ และการนำทัมงานไปสู่การค้นหาและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ศิลปะของการถาม การฟัง และการเข้าใจทีมงานกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องถูกฝึกฝนเพื่อทำให้กลายเป็นผู้นำที่ดีของทีม


วิธีการสำคัญในการโค้ชของผู้นำ

เริ่มต้นด้วยคำถามแบบเปิด:

การโค้ชเริ่มต้นด้วยการเชิญพนักงานแบ่งปันความคิดและความกังวลของพวกเขา สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดและเคารพต่อมุมมองของพวกเขา

ใช้วิธีการสอบถามที่หลากหลาย:

ผู้นำควรรูปแบบการซักถามที่หลากหลาย ตั้งแต่การเก็บข้อมูลข้อมูลแบบกว้างๆ ไปจนถึงคำถามที่เน้นเฉพาะประเด็น และสุดท้ายคือการนำเสนอความคิดใหม่ๆ เพื่อท้าทายความคิดและการตอบสนองของพนักงาน

การฟังอย่างใส่ใจ:

การโค้ชที่มีประสิทธิภาพมาจากการฟังอย่างแท้จริง ซึ่งเกินกว่าการได้ยินเพียงอย่างเดียว มันรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผ่านการติดต่อสายตาอย่างใส่ใจ ภาษากาย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการรบกวนเพื่อเข้าใจมุมมองของพวกเขาอย่างแท้จริง

ความเข้าอกเข้าใจ

ความเข้าอกเข้าใจในการโค้ชหมายถึงการข้าใจและรู้สึกถึงอารมณ์ของพนักงานอย่างแท้จริง ความเข้าใจนี้มีความสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและนำพนักงานผ่านความท้าทายของพวกเขา รักษามาตรฐานการทำงานที่สูงไว้ต่อไป


การเป็นผู้นำในยุคสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการใช้สไตล์การโค้ชซึ่งเน้นการสนทนาแบบเปิด การสอบถามที่หลากหลาย การฟังอย่างใส่ใจ และความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึ้ง วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้พนักงานค้นหาคำตอบด้วยตนเอง แต่ยังสร้างวัฒนธรรมแห่งการเติบโต, ความอดทน, และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page