top of page

มอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพด้วย Ladder of Delegation
Ladder of Delegation เป็นเครื่องมือหรือกรอบการบริหารงานและส่งมอบงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถจัดการและส่งมอบงานให้กับทีมหรือผู้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม แนวคิดของ Ladder of Delegation เรียกว่า "บันทึก" (ladder) เพราะเป็นเหมือนบันทึกขั้นตอนในการเปิดประตูให้ความรับผิดชอบแก่ผู้อื่นอย่างชัดเจน

การใช้ Ladder of Delegation ประกอบด้วยระดับหกขั้นดังนี้:

 1. บอกให้ทำ (Tell): บอกให้คนอื่นทราบว่าต้องทำอะไรและวิธีการทำ บทบาทของคุณคือผู้ควบคุมการดำเนินงาน และบอกวิธีการ

 2. บอกให้ตัดสินใจ (Sell): บอกให้ผู้รับผิดชอบตัดสินใจเองในการทำงาน คุณยังควบคุมและบอกเหตุผลที่เกี่ยวข้อง

 3. ขอคำปรึกษา (Consult): ขอคำปรึกษาหรือความเห็นจากผู้รับผิดชอบก่อนที่จะตัดสินใจเอง คุณให้คำแนะนำและพิจารณาคำตอบ

 4. ขออนุญาต (Agree): ขออนุญาตให้ผู้รับผิดชอบตัดสินใจและทำตามวิธีตัดสินใจของตนเอง คุณเห็นด้วยกับคำตัดสินใจ

 5. รายงานแค่ผล (Advise): ให้ผู้รับผิดชอบตัดสินใจเอง และรายงานความสำเร็จหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการรับรู้

 6. รายงานแบบเต็ม (Delegate): ส่งมอบงานทั้งหมดให้ผู้รับผิดชอบและตัดสินใจเอง คุณยังควบคุมผลตอบแทนและมอบคำแนะนำตามต้องการ

Ladder of Delegation ช่วยให้ผู้บริหารเรียนรู้การส่งมอบงานและควบคุมผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ทีมมีความรับผิดชอบและความเข้าใจในบทบาทของตนในการทำงาน


ตัวอย่างการใช้งาน

สถานการณ์: คุณเป็น Professional Trainer ที่ได้รับมอบหมายให้สอนเรื่อง Productivity ให้กับทีมงานในบริษัท

 1. บอกให้ทำ (Tell): คุณบอกทีมงานของคุณว่าต้องเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณอธิบายวิธีการให้ในชั้นเรียน

 2. บอกให้ตัดสินใจ (Sell): คุณแนะนำทีมว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานจะช่วยให้ทำงานได้มีผลดีกว่า เพราะเวลาจะเหลือมากขึ้น

 3. ขอคำปรึกษา (Consult): คุณสอบถามทีมว่าพวกเขามีเทคนิคหรือวิธีการจัดการเวลาที่ชอบใช้ และเสนอคำแนะนำในกรณีที่เห็นความจำเป็น

 4. ขออนุญาต (Agree): คุณให้ทีมเลือกเทคนิคการจัดการเวลาและแผนงานของตนเอง โดยให้คำแนะนำเมื่อถาม

 5. รายงานแค่ผล (Advise): คุณให้ทีมเลือกเทคนิคและแผนงานของตนเอง และรายงานความสำเร็จเมื่อทำตาม

 6. รายงานแบบเต็ม (Delegate): คุณมอบหมายให้ทีมเลือกเทคนิคการจัดการเวลาและสร้างแผนงานของตนเอง คุณยังติดตามผลตอบแทนเมื่อเสร็จสิ้น

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page