top of page

พลังของการเรียนรู้แบบ Cased-Based Learningในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน วิธีการฝึกอบรมจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อเตรียมมืออาชีพให้พร้อมสำหรับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการเรียนรู้ตามกรณี (Case-Based Learning: CBL) ในการฝึกอบรมทางธุรกิจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในสถานการณ์จริง เสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ และการตัดสินใจ


หัวใจของ Cased-Based Learning อยู่ที่แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ ช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถศึกษาสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง - ความสำเร็จและความล้มเหลว - ทำให้พวกเขามีมุมมองที่เป็นจริงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจ


ประโยชน์ที่สำคัญของ CBL คือการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินแนวทางแก้ไขต่างๆ และตัดสินใจได้เช่นเดียวกับที่พวกเขาต้องทำในชีวิตการทำงาน กระบวนการเรียนรู้ที่เข้มข้นและกระตือรือร้นนี้ส่งเสริมความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ


ข้อดีอีกประการของ CBL คือการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผู้เข้ารับการอบรมต้องคิดนอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอในคดีนี้ พิจารณามุมมองที่หลากหลาย และใช้ทฤษฎีทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมการคิดของพวกเข้าอบรม


นอกจากนี้ CBL ยังส่งเสริมทักษะการตัดสินใจ กำหนดให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจริง ซึ่งมักจะอยู่ในกรอบเวลาที่แน่นอน ซึ่งสะท้อนถึงความเร่งด่วนที่มักมาพร้อมกับการตัดสินใจทางธุรกิจ


สุดท้าย CBL สนับสนุนการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร การทำงานในกรณีต่างๆ ในกลุ่ม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกัน แบ่งปันแนวคิด และนำเสนอมุมมองของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกันในปัจจุบัน


โดยสรุป พลังของการเรียนรู้ตามกรณีศึกษาในการฝึกอบรมทางธุรกิจอยู่ที่ความสามารถในการเตรียมผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับสถานการณ์ทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง การปรับแต่งทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ ในขณะที่ธุรกิจเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น วิธีการเช่น CBL จะยังคงเป็นเครื่องมือในการสร้างมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ

コメント


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page