top of page

พฤติกรรมเล็ก ๆ ที่สร้าง Growth Mindset ให้กับทีม


growth mindset

ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การส่งเสริม Growth Mindset ในทีมเป็นสิ่งสำคัญ ทัศนคตินี้ส่งเสริมการปรับตัว ความอดทน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมเล็กๆ แต่สม่ำเสมอของผู้นำสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนี้


ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นและการเรียนรู้

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ทีมมีความอยากรู้อยากเห็น ถามคำถาม แสดงความสนใจในความคิดของสมาชิกในทีม และลงทุนในโอกาสการเรียนรู้ของพวกเขา การกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกว่าการเติบโตและการพัฒนาเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญ


ทำให้ความผิดพลาดและการเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ

สร้างสภาพแวดล้อมที่มองข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ การที่ผู้นำเปิดเผยถึงข้อผิดพลาดของตนเองและบทเรียนที่ได้รับช่วยให้สมาชิกในทีมกล้าที่จะทำเช่นเดียวกันโดยไม่กลัวการตัดสิน


ให้คำติชมที่สร้างสรรค์

คำติชมที่สม่ำเสมอและสร้างสรรค์มีความสำคัญ เน้นให้เฉพาะเจาะจง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และเน้นที่กระบวนการและกลยุทธ์มากกว่าลักษณะส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลเข้าใจว่าพวกเขาสามารถปรับปรุงและเติบโตได้อย่างไร


เฉลิมฉลองความพยายามและความก้าวหน้า

ยกย่องและเฉลิมฉลองความพยายามและความก้าวหน้า ไม่ใช่เฉพาะผลลัพธ์เท่านั้น สิ่งนี้เสริมสร้างความคิดว่าความพยายามที่มุ่งมั่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นสำหรับการเติบโต


การเป็นผู้นำในยุคสมัยใหม่มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการใช้สไตล์การโค้ชซึ่งเน้นการสนทนาแบบเปิด การสอบถามที่หลากหลาย, การฟังอย่างใส่ใจ และความเข้าอกเข้าใจที่ลึกซึ้ง วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้พนักงานค้นหาคำตอบด้วยตนเอง แต่ยังสร้างวัฒนธรรมแห่งการเติบโต ความอดทน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page