top of page

บททดสอบเพื่อเช็คว่าผู้สมัครมี Growth Mindset หรือไม่ในปัจจุบัน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มี Growth Mindset หรือทัศนคติการเติบโตและการเรียนรู้ เพราะเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อทั้งตัวพนักงานและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร การทดสอบ Mindset ดังกล่าวสามารถทำได้ตั้งแต่กระบวนการสัมภาษณ์งาน ผ่านการใช้คำถามหรือการจำลองสถานการณ์ เพื่อสังเกตทัศนคติของผู้สมัครที่มีต่อความท้าทาย ความล้มเหลว การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง

คำถามสัมภาษณ์ที่มักใช้ทดสอบ Growth Mindset ได้แก่:

  1. "จงยกตัวอย่างความล้มเหลวครั้งใหญ่ในชีวิตการทำงาน และบอกสิ่งที่ได้เรียนรู้" คำถามนี้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครแสดงมุมมองที่มีต่อความผิดพลาดและปัญหา คนที่มี Growth Mindset มักมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนมากกว่าเรื่องน่าอับอาย และจะชี้ให้เห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไป

  2. "คุณมีวิธีรับมือกับคำวิจารณ์หรือ Feedback อย่างไร" คนที่มี Growth Mindset มักเปิดรับคำติชมด้วยใจเป็นกลาง มองเป็นโอกาสปรับปรุงตัวเอง จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือแก้ตัว แต่จะขอบคุณและแสดงความตั้งใจที่จะนำไปพัฒนา

  3. "อะไรสำคัญกว่ากันระหว่างพรสวรรค์กับความพยายาม" คำถามนี้ชวนให้ถกเถียงได้ แต่คนที่เชื่อเรื่อง Growth Mindset มักให้น้ำหนักกับความมุ่งมั่นและการฝึกฝนมากกว่าพรสวรรค์ที่ติดตัวมา เพราะมีความเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาศักยภาพได้ไม่สิ้นสุด

นอกจากคำถามสัมภาษณ์แล้ว การใช้สถานการณ์จำลองยังช่วยสังเกต Mindset ของผู้สมัครได้ชัดเจนขึ้น เช่น ลองให้ผู้สมัครรับบทเป็นหัวหน้าที่ต้องแจ้งข่าวร้ายแก่ลูกน้องว่างานที่ทำต้องรื้อทำใหม่ทั้งหมด สังเกตว่าเขาใช้น้ำเสียงและคำพูดที่สื่อถึงการให้กำลังใจและชี้ให้เห็นโอกาสในการทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ หรือให้ผู้สมัครเป็นพนักงานที่ต้องอธิบายกับลูกค้าว่าบริษัทส่งมอบงานล่าช้า ดูว่าเขายอมรับข้อผิดพลาดพร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือจะปัดความรับผิดชอบและโทษภาระงานที่หนักเกินไป

การทดสอบด้วยคำถามหรือสถานการณ์เช่นนี้ จะช่วยประเมินได้ว่าผู้สมัครมีแนวโน้มของ Growth Mindset มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร และพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกันในระยะยาว

ความคิดเห็น


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page