top of page

ทำไมการฝึกฝนอบรมถึงไม่จำเป็นที่จะต้องได้งานสำเร็จออกมาการฝึกอบรมถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากร แต่หลายครั้งองค์กรมักจะคาดหวังว่า การส่งพนักงานไปอบรมจะทำให้ได้ผลงานที่ดีขึ้นทันที ซึ่งความเป็นจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกมาก การฝึกอบรมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้น ดังนี้


1. การนำความรู้ไปใช้จริงต้องอาศัยการฝึกฝน

แม้พนักงานจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการอบรม แต่การนำไปประยุกต์ใช้งานจริงยังต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ำๆ การลงมือทำ และการเรียนรู้จากความผิดพลาด กว่าจะเกิดความชำนาญและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2. การปรับตัวใช้เวลา

หลังจากผ่านการอบรม พนักงานอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและปรับวิธีการทำงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆ หรือสร้างนิสัยการทำงานแบบใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความอดทน มุ่งมั่น และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา


3. ขาดการติดตามหลังการอบรม

หลายครั้งองค์กรมักจะละเลยการติดตามผลหลังจากการอบรม ทำให้ไม่ทราบปัญหาและอุปสรรคที่พนักงานเจอ ขาดการให้คำปรึกษา ชี้แนะ หรือสร้างแรงจูงใจให้พนักงานนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้จริง


4. สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

บางครั้งแม้พนักงานจะผ่านการอบรมมาแล้ว แต่กลับไม่สามารถนำความรู้มาใช้ได้จริง เพราะสภาพแวดล้อมการทำงานไม่เอื้ออำนวย เช่น กระบวนการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ หรือวัฒนธรรมองค์กรไม่สอดคล้องหรือไม่สนับสนุนแนวทางใหม่ๆ


5. ขาดแรงจูงใจ

ถ้าพนักงานขาดแรงจูงใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา หรือองค์กรไม่ให้ความสำคัญ ก็จะทำให้ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร


การฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการพัฒนาบุคลากร แต่ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบด้วย ทั้งด้านตัวพนักงานเอง การบริหารจัดการขององค์กร สภาพแวดล้อมการทำงาน และการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งทุกส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาผลงานในระยะยาว

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page