top of page

ทักษะที่หัวหน้าพึงมีเพื่อใช้พัฒนาคนในทีมLeader skill


เมื่อการพัฒนาคนเป็นหนึ่งในงานสำคัญของคนเป็นผู้นำหรือหัวหน้าทีมนั้น มันก็เลยต้องย้อนกลับมาว่าคนเป็นหัวหน้าทีมนั้นก็ต้องมีทักษะสำคัญบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งเราก็อาจจะสรุปทักษะสำคัญต่าง ๆ ได้ดังนี้


✅ ทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อสามารถโน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจและนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงการพัฒนาตัวเองให้เกิดขึ้นกับผู้ติดตาม (คนในทีม) ได้


✅ ทักษะการสื่อสาร เพื่อใช้ในการอธิบายและชี้แจงให้คนในทีมสามารถเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาตัวเอง


✅ ทักษะการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของคนในทีมว่าเป็นอย่างไร มีจุดบกพร่องอะไร มีเรื่องไหนที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ หรือมีอะไรที่จำเป็นต้องเสริมเพื่อให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น


✅ ทักษะการโค้ชและสอน เพื่อใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ช่วยเหลือ และพัฒนาคนในทีมผ่านการโค้ชระหว่างการทำงาน


✅ ทักษะการวางแผนอย่างเป็นกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของทีมงานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร


ที่ยกตัวอย่างมานี้จะเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นงานที่ "ไม่เล็ก" สำหรับคนเป็นหัวหน้า และจำเป็นต้องอาศัยทักษะหลายอย่างเข้ามาประกอบ ซึ่งถ้าใครมีทักษะเหล่านี้และนำไปใช้เพื่อพัฒนาคนในทีมอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วนั้น จะไม่ใช่แค่การได้ทีมงานที่เก่งขึ้น แต่ก็ยังสามารถเกิดผลอื่น ๆ อย่างเช่นความรู้สึกร่วมกับองค์กร กับทีม หรือกับตัวหัวหน้าเองด้วยเช่นกัน

留言


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page