top of page

ทักษะการคิดแบบ Lateral Thinking ที่จำเป็นกับการทำงานในโลกของการทำงานยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีความคิดสร้างสรรค์และมองปัญหาในมุมมองที่แตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ หนึ่งในทักษะการคิดที่จำเป็นอย่างยิ่งคือ Lateral Thinking หรือการคิดนอกกรอบ ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น

Lateral Thinking คืออะไร

 • เป็นรูปแบบการคิดที่พัฒนาขึ้นโดย Edward de Bono นักจิตวิทยาชาวมอลตา

 • มุ่งเน้นการมองปัญหาในมุมมองที่แตกต่างไปจากการคิดแบบตรรกะหรือเหตุผลแบบปกติ

 • ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ

 • เปิดกว้างให้กับการทดลอง ความผิดพลาด และการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก

ประโยชน์ของ Lateral Thinking ในการทำงาน

 1. ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะไม่จำกัดตัวเองอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆ

 2. ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ที่แปลกและแตกต่าง ซึ่งอาจนำไปสู่นวัตกรรมหรือโอกาสทางธุรกิจ

 3. ช่วยให้มองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหาหรือวิกฤต ซึ่งคนอื่นอาจมองข้ามไป

 4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เพราะเปิดกว้างให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลาย

 5. เพิ่มความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้กับตัวเองและองค์กร ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วิธีพัฒนาทักษะการคิดแบบ Lateral Thinking

 1. พยายามมองปัญหาในมุมมองที่แตกต่าง โดยไม่ยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมๆ

 2. ฝึกตั้งคำถามแบบ "ถ้า...จะเป็นอย่างไร" เพื่อกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

 3. ทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการระดมความคิด เช่น Mind Map, SCAMPER, หรือ Random Word เพื่อกระตุ้นความคิดนอกกรอบ

 4. เปิดรับความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง รวมถึงกล้าที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

 5. ฝึกทักษะการสังเกต จดบันทึก และเชื่อมโยงความคิดระหว่างสิ่งต่างๆ ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกัน

การพัฒนาทักษะ Lateral Thinking อาจต้องใช้เวลาและความอดทน แต่จะช่วยให้เราสามารถคิดนอกกรอบ มองเห็นโอกาส และสร้างสรรค์ผลงานหรือแนวทางใหม่ๆ ที่มีคุณค่า ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการทำงานและการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคต การกล้าที่จะคิดต่างและลองทำสิ่งใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันและเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป


-----------------------------------------------

เรียนรู้ทักษะการคิดแบบ Lateral Thinking จาก Certified Trainer ของ dots academy ได้ในหลักสูตร Creative Thinking / Lateral Thinking

Comments


ติดตามข่าวสารและอัปเดตจาก dots.

Thanks for subscribing.

bottom of page